Home > Documents > 296212 Lockenwickler B7 - lidl-service.com fileHOYER Handel GmbH Tasköprüstraße 3 DE-22761...

296212 Lockenwickler B7 - lidl-service.com fileHOYER Handel GmbH Tasköprüstraße 3 DE-22761...

Date post: 30-Mar-2019
Category:
Author: vantuyen
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 53 /53
HOYER Handel GmbH Tasköprüstraße 3 DE-22761 Hamburg DEUTSCHLAND Stanje informacija · Ⱦɚɬɚ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ · Stand der Informationen: HEATED ROLLERS SLWA 800 A1 IAN 296212 IAN 296212 05/2018 ID: SLWA 800 A1_18_V1.5 LOCKENWICKLER AUFHEIZBAR Bedienungsanleitung DE AT CH HR BG DE ȻɔɊɁɈɇȺȽɊəȼȺɓɂ ɊɈɅɄɂ ɁȺ ɄɔȾɊȿɇȿ Ɋɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɡɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ BG UVIJAéI ZA KOSU S FUNKCIJOM ZAGRIJAVANJA Upute za korištenje HR HR BG
Transcript

HOYE

R Ha

ndel

Gm

bHTa

skp

rstr

ae

3

DE-

2276

1 H

ambu

rg

DEU

TSC

HLA

ND

Stan

je in

form

acija

Stan

d de

r Inf

orm

atio

nen:

HEA

TED

RO

LLER

S S

LWA

800

A1

IAN

296

212

IAN

296

212

05/2

018

I

D: S

LWA

800

A1_

18_V

1.5

LOCK

ENW

ICK

LER

AU

FHEI

ZBA

RBe

dien

ungs

anle

itung

DE

ATCH

HR

BGDE

BGUV

IJA

I ZA

KO

SU S

FU

NK

CIJO

M Z

AG

RIJA

VA

NJA

Upu

te z

a ko

rite

nje

HR

HR

BG

Hrvatski .................................................................................. 2

........................................................................... 18

Deutsch ................................................................................. 36

2

3

4

5

6A

1

B

7

8

9

10

6/9

2

12

11

6/9

7/8

7/8

Pregled / / bersicht

2 HR

Sadraj1. Pregled ............................................................................................ 22. Predvi ena upotreba ....................................................................... 33. Sigurnosne napomene ..................................................................... 44. Opseg isporuke ............................................................................... 65. Na in rada ...................................................................................... 66. Rukovanje ....................................................................................... 77. Savjeti za oblikovanje ..................................................................... 88. Primjeri oblikovanja ........................................................................ 9

8.1 Prirodni valovi i volumen........................................................................ 98.2 Zanosne kovr e prema van .................................................................. 108.3 Elegantni valovi na vrhovima................................................................ 118.4 Kovr e za valovitu kosu ....................................................................... 12

9. i enje ......................................................................................... 1310. uvanje ......................................................................................... 1311. Uklanjanje otpada ......................................................................... 1312. Rjeavanje problema ..................................................................... 1413. Naru ivanje pribora ...................................................................... 1414. Tehni ki podaci .............................................................................. 1515. Jamstvo tvrtke HOYER Handel GmbH ............................................ 15

1. Pregled1 Poklopac2 Postolje3 Kontrolna lampica za rad4 Mjesto za namatanje kabela5 Priklju ni kabel s mrenim utika em6 Mali uvija za kosu7 Mala kop a8 Velika kop a9 Veliki uvija za kosu10 Hladne dodirne povrine11 Metalna vodilica (postaje vru a!)12 Utor (u uvija u za kosu)

3HR

Zahvaljujemo vam na povjerenju!

estitamo na kupnji vaih novih grija ih uvi-ja a za kosu.

Kako biste osigurali sigurno koritenje proi-zvoda te se upoznali sa svim njegovim rad-nim zna ajkama:

Prije prvog koritenja paljivo pro itajte ove upute za korite-nje.

Prije svega pridravajte se sigur-nosnih napomena!

Ure aj se smije koristiti samo kako je opisano u ovim uputama za koritenje.

Sa uvajte ove upute za korite-nje.

Ako ure aj namjeravate dati u tre e ruke, priloite i ove upute za koritenje. Upute za korite-nje sastavni su dio proizvoda.

Sigurni smo da ete uivati u koritenju no-vih grija ih uvija a za kosu!

Simboli na ure aju

2. Predvi ena upotrebaGrija i uvija i za kosu namijenjeni su isklju i-vo oblikovanju suhe, prave, vlastite, ljudske kose. Ure aj je predvi en za uporabu u privatnom ku anstvu i ne smije se upotrebljavati u ko-mercijalne svrhe.Ure aj se smije rabiti samo u unutranjim pro-storijama.

Mogu a pogrena upotreba

UPOZORENJE na ozljede! Grija e uvija e za kosu nemojte upotre-bljavati na drugim dijelovima tijela, i-votinjama ili predmetima. Nemojte upotrebljavati ure aj za umjetnu kosu ili ekstenzije za kosu.Grija e uvija e za kosu nemojte upotre-bljavati na mokroj ili vlanoj kosi. Prije upotrebe uvija a za kosu nemojte upotrebljavati proizvode za oblikovanje kose. Ako elite, moete upotrijebiti proizvod za zatitu od topline.

Ure aj nemojte koristiti u blizini kade, tua, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

4 HR

3. Sigurnosne napomeneNapomene upozorenjaPo potrebi e se u ovim uputama za koritenje primijeniti sljede e oznake upozorenja:

OPASNOST! Visoki rizik: nepotivanje upozorenja moe biti opasno po zdravlje i ivot.

UPOZORENJE! Srednji rizik: nepotivanje upozorenja moe uzrokovati ozljede ili veliku materijalnu tetu.OPREZ: Niski rizik: nepotivanje upozorenja moe uzrokovati lake ozljede ili materijalnu tetu.NAPOMENA: stanja i posebnosti kojih se prilikom koritenja ure aja potrebno pridra-vati.

Upute za siguran radUre aj nemojte koristiti u blizini kade, tua, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

Ovaj ure aj mogu rabiti djeca od 8 godina i osobe s ograni enim fizi kim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez isku-stva i/ili znanja ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnoj uporabi ure aja i razumjele opasnosti koje proizlaze iz iste. Djeca se ne smiju igrati ure ajem. Djeca smiju istiti i odravati ure aj samo ako su pod nadzorom.Djecu mla u od 8 godina treba drati podalje od ure aja i pri-klju nog kabela.Ako se ure aj upotrebljava u kupaonici, nakon uporabe potrebno je izvu i utika . Blizina vode opasna je za ure aj i kada je on is-klju en.Ako se mreni priklju ni kabel ovog ure aja oteti, treba ga zami-jeniti proizvo a , korisni ka sluba ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti. Kao dodatna zatita preporu uje se instalacija zatitne naprave (FI/RCD) sa strujom pokretanja mjerenja od najvie 30 mA u struj-nom krugu. Pitajte elektroinstalatera za savjet. Pobrinite se da ugrad-nju provede isklju ivo stru ni elektri ar.Obratite pozornost na napomene za i enje ure aja (pogledajte i enje na stranici 13).

5HR

OPASNOST za djecuAmbalaa nije dje ja igra ka. Djeca se ne smiju igrati plasti nim vre icama. Po-stoji opasnost od guenja.

OPASNOST za i od strane ku nih i doma ih ivotinja

Elektroni ki ure aji mogu predstavljati opasnost za ku ne i doma e ivotinje. Nadalje, ivotinje tako er mogu uzro-kovati tetu na ure aju. Stoga drite i-votinje u na elu dalje od elektroni kih ure aja.

OPASNOST od udara struje uslijed dodira s vlagom

Nikada ne odlaite ure aj na na in da moe ispasti u vodu dok je priklju en.Zatitite ure aj od vlage, kapanja ili pr-skanja vode.Ure aj, kabel i mreni kabel ne smiju se uranjati u vodu ili druge teku ine. Ako teku ina dospije u ure aj, odmah izvucite mreni kabel. Prije ponovne upotrebe zatraite provjeru ure aja. Ako ure aj ipak padne u vodu, odmah izvucite mreni kabel i tek tada izvadite ure aj iz vode. U tom slu aju nemojte nastaviti koristiti ure aj, nego ga dajte na provjeru stru nom serviseru.Ne rukujte ure ajem mokrim rukama.

OPASNOST od strujnog udaraNe stavljajte ure aj u pogon ako na nje-mu ili priklju nom vodu ima vidljivih ote-enja ili ako je ure aj prije toga pao.

Poloite priklju ni vod tako da nitko ne moe stati na njega, zapeti ili spotaknuti se.Mreni kabel priklju ite samo u pravilno instaliranu i lako dostupnu uti nicu sa zatitnim kontaktom iji napon odgova-ra podacima s tipske oznake. Uti nica mora biti lako pristupa na i nakon pri-klju ivanja.

Pazite da se priklju ni kabel ne oteti o-trim rubovima ili vru im mjestima.Kada pospremate ure aj namotajte pri-klju ni kabel oko mjesta za namatanje kabela na postolju.Pazite da se priklju ni vod ne priklijeti ili zgnje i.Kod izvla enja mrenog kabela iz uti -nice uvijek povucite utika , a ne pri-klju ni vod.Ure aj nema prekida za uklju ivanje/isklju ivanje. Uvijek je uklju en kada je mreni kabel utaknut u uti nicu. Ako vie ne upotrebljavate ure aj, izvucite mreni kabel.Izvucite mreni kabel iz uti nice, nakon svake uporabe, kod pojave smetnje, kada ne koristite ure aj, prije i enja ure aja i u slu aju nevremena.Kako biste izbjegli opasnosti, ni na koji na in nemojte mijenjati ure aj. Ni pri-klju ni kabel ne smijete sami mijenjati. Popravke smiju provoditi samo stru ne radionice odnosno servisni centri.Nemojte pokuavati uklanjati prainu ili strana tijela iz unutranjosti ure aja i-ljastim predmetima (npr. eljem s drkom).

OPASNOST Opasnost od poara

Nikada ne ostavljajte uklju eni ure aj bez nadzora. Nikada ne prekrivajte ure aj i ne ostav-ljajte ga na mekim predmetima (poput npr. ru nika).Ure aj je opremljen zatitom od pregri-javanja. Kod pregrijavanja, npr. uslijed prekrivanja ure aja, ure aj se automat-ski isklju uje. Izvucite mreni kabel iz uti nice i pustite da se ure aj ohladi. Obratite se servisnom centru.Nikad ne upotrebljavajte benzin, alko-hol ili ostala zapaljiva sredstva za i e-nje.

6 HR

Ure aj nemojte upotrebljavati u blizini gorivih plinova poput npr. raspriva a aerosola.Upotrebljavajte samo originalni pribor. U postolju se smiju zagrijavati isklju ivo dostavljeni uvija i za kosu.Ovaj ure aj nije predvi en za uporabu s uklopnim satom ili zasebnim sustavom daljinskog djelovanja.

OPASNOST od ozljeda uslijed opeklina

Ne dodirujte vru e metalne dijelove u unutranjosti postolja i u unutranjosti uvija a za kosu.Uvija e za kosu hvatajte za hladne do-dirne povrine koje se nalaze na kraje-vima. Za umetanje u postolje i podizanje upotrebljavajte kop e.Prije i enja ili pospremanja pustite da se ure aj i uvija i za kosu u potpunosti ohlade.

UPOZORENJE na materijalnu tetuNikada ne stavljajte ure aj na vru e po-vrine (npr. plo e tednjaka) ili u blizinu izvora topline ili otvorenog plamena.Ne koristite jaka ili nagrizaju a sred-stva za i enje.Ne izlaite ure aj temperaturama ispod -10 C ili iznad +40 C.

4. Opseg isporuke12 veliki uvija i za kosu 98 mali uvija i za kosu 612 velike kop e 88 male kop e 71 postolje 21 poklopac 11 upute za koritenje

NAPOMENA: Uvija i za kosu 6/9 i kop-e 7/8 mogu se naknadno naru iti (pogle-

dajte Naru ivanje pribora na stranici 14).

5. Na in radaVai novi grija i uvija i za kosu 6/9 griju se u postolju 2. Kada postolje uklju ite u struju, metalne vodilice 11 u postolju posta-ju vru e i predaju toplinu na unutranjost uvi-ja a za kosu.Za brzo oblikovanje uvija i za kosu zagrija-ni su za otprilike 90 sekundi. Za optimalne rezultate oblikovanja pustite da se uvija i za kosu griju 8 10 minuta. Zagrijani uvija i za kosu motaju se na suhu kosu i dre na mjestu s pomo u kop i 7/8. Uvija i za kosu ohlade se nakon otprilike 5 10 minuta te se oblikuju kovr e ili valovi.Slika A: U opsegu isporuke nalazi se 12 velikih uvija a za kosu 9 i 8 malih uvija-a za kosu 6 koji se razlikuju u promjeru te

odgovaraju e kop e 7/8. Uvija i za kosu prevu eni su samtom kako bi omogu ili bolje prianjanje kose i kako bi zatitili kosu od po-jedina nog utjecaja topline. Na krajevima uvija a za kosu nalaze se hladne dodirne po-vrine 10. One ostaju hladne dok se uvija i za kosu zagrijavaju.

7HR

6. Rukovanje

NAPOMENA: Prilikom prvih postupaka zagrijavanja moe zbog na ina izrade do i do blagog stvaranja dima. To nije pro-blem i pojavljuje se samo kod prvog korite-nja. Pobrinite se za dobro prozra ivanje prostorije.

Zagrijavanje uvija a za kosu1. Slika B: Na svaki veliki uvija za ko-

su 9 pri vrstite veliku kop u 8, a na svaki mali uvija za kosu 6 pri vrstite malu kop u 7. Pazite da se drke kop i nalaze u istoj liniji s utorom 12 na uvi-ja ima za kosu.

2. Uvija e za kosu 6/9 s kop ama 7/8 postavite odozgo na metalne vodili-ce 11 u postolju 2.

3. Postavite poklopac 1 na postolje 2 tako da etiri noice na poklopcu to -no odgovaraju u udubine na postolju.

4. Utaknite mreni kabel 5 u lako do-stupnu uti nicu. Kontrolna lampica za rad svijetli i ure aj zagrijava.Nakon otprilike 90 sekundi uvija i za kosu 6/9 su zagrijani. Za optimalne rezultate pustite da se uvija i za kosu griju 8 10 minuta.

Pripremanje kose

UPOZORENJE! Zagrijane uvija e za kosu 6/9 upotre-bljavajte samo na suhoj kosi. U inak to-pline bi biti prevelik na mokroj kosi.Prije upotrebe uvija a za kosu nemojte upotrebljavati proizvode za oblikovanje kose. Ako elite, moete upotrijebiti proizvod za zatitu od topline.

1. Operite kosu.2. Osuite kosu.3. Dobro po eljajte kosu etkom ili e-

ljem.

Namatanje kose na uvija e za kosu

NAPOMENA: Ovaj odlomak opisuje op i postupak. U poglavlju Savjeti za oblikova-nje na i ete daljnje savjete i nekoliko pri-mjera (pogledajte Savjeti za oblikovanje na stranici 8).

1. Kada su uvija i za kosu 6/9 zagrijani, uklonite poklopac 1 s postolja 2.

2. Izvucite jedan uvija za kosu 6/9 s kop om 7/8 prema gore iz postolja 2.

3. Skinite kop u 7/8 i odloite je nado-hvat ruke.

4. S pomo u elja s drkom za razdvaja-nje odvojite jedan pramen koji je ui od uvija a za kosu 6/9.

5. Pro ite uvija em za kosu 6/9 prema dolje do vrhova te ga od vrhova nama-tajte prema gore.

NAPOMENA: Ako imate dugu kosu moe-te uvija za kosu 6/9 postaviti na sredinu pramena i prvo donji kraj pramena jednom rukom omotati oko uvija a, a zatim namota-ti gornji dio.

8 HR

6. Prilikom namatanja kose pazite da se vrhovi ne prelamaju. Vrhove koji stre moete uvu i s pomo u elja s drkom za razdjeljivanje tako da drkom slije-dite smjer kovr anja kose izvana pre-ma unutra.

7. Namotanu kosu osigurajte kop om 7/8.8. Izvucite mreni kabel 5 kada ste gotovi

s namatanjem kose.9. Pustite da se uvija i za kosu 6/9

ohlade u kosi. Hla enje traje oko 5 10 minuta.

NAPOMENA: Posti i ete bolju otpornost kovr i ako ete kosu naknadno ostaviti da se ohladi na uvija ima za kosu 6/9.

10. Otpustite kop e 7/8 i oprezno odmo-tajte uvija e za kosu 6/9.

11. O istite kop e 7/8 i uvija e za ko-su 6/9, vratite ih nazad u postolje 2 i postavite poklopac 1.

12. Dovrite frizuru prema elji (pogledajte Savjeti za oblikovanje na stranici 8).

7. Savjeti za oblikovanje

Op i savjeti Rezultat, izme u ostalog, ovisi o

- duini kose, - na inu ianja (npr. stepenasto ili

jednake duine), - strukturi kose (npr. deblja ili tanja ko-

sa),- promjeru uvija a za kosu 6/9,- debljini pramena,

- toplini i vremenu djelovanja uvija a za kosu.

Stoga: Ako niste odmah zadovoljni re-zultatom, promijenite npr. debljinu pra-menova, vrijeme djelovanja, veli inu uvija a za kosu 6/9.

Prirodni izgled posti i ete upotrebom uvija a za kosu 6/9 obiju veli ina.

Ako uvija e za kosu 6/9 raspore ujete neravnomjerno, izbjegavajte da se kosa iz jednog pramena raspadne.

Kut izme u pramena i glave tako er utje e na rezultat. Ako kosa na korijenu vie nasjeda, odaberite ravniji kut pre-ma glavi. Za vie volumena pramen na-matajte to je mogu e vie okomito prema glavi.

Dovravanje frizure Za bolju postojanost kovr a pustite da

se kosa prije uklanjanja uvija a 6/9 u potpunosti ohladi te je zatim dalje ure-ujte.

Kako bi naglasili valove, prebacite kosu preko glave i oblikujte je prstima.

Voskom za kosu moete razraditi poje-dine pramenove.

Ako prije svega elite volumen, dobro i etkajte kosu.

Kako biste gotovu frizuru u inili postoja-nijom, moete npr. upotrijebiti sprej za kosu.

9HR

8. Primjeri oblikovanja

8.1 Prirodni valovi i volumenPo etno stanje:Ravna kosa srednje duine, blago stepena-sta.

Upotrebljavajte velike i male uvija e za kosu 6/9.

Po nite na gornjem dijelu glave s veli-kim uvija ima za kosu 9.

Na podru ju vrata i za konture upotre-bljavajte male uvija e za kosu 6.

Uvija e za kosu raspore ujte nerav-nomjerno.

Pramenove prilikom namatanja drite okomito prema glavi.

Nakon uklanjanja uvija a za kosu 6/9 prebacite kosu preko glave i oblikujte je prstima te po potrebi upotrijebite malo voska za kosu.

10 HR

8.2 Zanosne kovr e prema vanPo etno stanje:Kosa do brade ili ramena, jednake duine.

Krenite od naprijed u smjeru vrata i od vanjske kose prema konturama.

Pramenove prilikom namatanja drite ravno i bo no od glave.

Uvija e za kosu 6/9 namatajte otprili-ke do sredine kose prema unutra.

Nakon uklanjanja uvija a 6/9 dobro i etkajte kosu. Okruglom etkom obli-kujte kovr e prema van.

11HR

8.3 Elegantni valovi na vrhovimaPo etno stanje:Duga ka ravna ili blago valovita kosa, jed-nake duine ili blago stepenasta.

Najprije pri vrstite gornji dio kose na vrh glave i po nite stavljati uvija e za kosu na podru ju vrata.

Pramenovi se za ovu vrstu oblikovanja dijele okomito tako da se uvija i za ko-su 6/9 nalaze jedan do drugog.

Pramenove prilikom namatanja drite ravno i bo no od glave.

Uvija e za kosu 6/9 namotajte otprili-ke do sredine kose.

Nakon uklanjanja uvija a 6/9 dobro i etkajte kosu. S pomo u proizvoda za njegu kose frizuri moete dati jo malo elegantnog sjaja.

12 HR

8.4 Kovr e za valovitu kosuPo etno stanje:Srednje duga ili duga valovita kosa (prirod-na ili trajna), stepenasta.

Po nite s velikim uvija ima za kosu 9 na gornjem dijelu glave. Na podru ju vrata upotrijebite male uvija e za kosu 6.

Pri korijenu ostavite kosu ravnom za iri-nu jedne ake.

Nakon uklanjanja uvija a 6/9 dobro i etkajte kosu.

13HR

9. i enje

OPASNOST!Prije i enja postolja izvucite mreni kabel 5 iz uti nice i pustite da se posto-lje 2 i uvija i za kosu 6/9 ohlade.Zatitite ure aj od vlage, kapanja ili pr-skanja vode.Ure aj, kabel i mreni kabel ne smiju se uranjati u vodu ili druge teku ine. Nikad ne upotrebljavajte benzin, alko-hol ili ostala zapaljiva sredstva za i e-nje.

UPOZORENJE na materijalnu tetu! Ne koristite jaka ili nagrizaju a sred-stva za i enje.

Nakon svake upotrebe uklonite kosu i vlakna s uvija a za kosu 6/9 i s kop-i 7/8.

Sljede e dijelove povremeno prebriite blago navlaenom krpom:- ku ite postolja 2,- poklopac 1,- hladne dodirne povrine 10 na uvi-

ja ima za kosu 6/9,- kop e 7/8.

Pri ekajte da se svi dijelovi ure aja sa-svim osue prije nego to ponovno upo-trijebite ure aj.

NAPOMENA: Uvija i za kosu 6/9 i kop-e 7/8 mogu se naknadno naru iti (pogle-

dajte Naru ivanje pribora na stranici 14).

10. uvanje

OPASNOST!Ure aj drite izvan dohvata djece.

1. Izvucite mreni kabel 5.2. Pri ekajte da se postolje 2 i uvija i za

kosu 6/9 ohlade.3. O istite ure aj.4. Namotajte priklju ni kabel 5 oko mje-

sta za namatanje kabela 4.5. Postavite uvija e za kosu 6/9 s kop a-

ma 7/8 u postolje 2.6. Poklopite poklopcem 1.7. uvajte ure aj na mjestu na kojem je

zati en od praine i vlage te na kojem nije izloen visokim temperaturama.

11. Uklanjanje otpadaOvaj proizvod podlijee europ-skoj smjernici 2012/19/EU. Simbol prekriene kante za sme e na kota ima zna i da proizvod spada u obvezno razvrstavanje otpada unutar Europske unije. To vrijedi za proizvod i za sve dijelove opreme koji su ozna eni ovim simbolom. Ozna eni se proizvodi ne smiju bacati u normalan ku anski otpad ve se moraju predati na odgovaraju em mjestu za reciklau elektri nih i elektronskih ure aja. Reciklaa pomae pri redukciji potronje si-rovine i rastere uje okoli.

AmbalaaZa zbrinjavanje ambalae obratite panju na odgovaraju e propise za okoli u Vaoj zemlji.

14 HR

12. Rjeavanje problemaAko va ure aj ne funkcionira na eljeni na-in, najprije provjerite ovaj kontrolni popis.

Moda se radi o malom problemu koji moe-te sami ukloniti.

OPASNOST od strujnog udara!Nipoto ne pokuavajte sami popravlja-ti ure aj.

13. Naru ivanje priboraMogu e je naknadno naru iti dijelove pribo-ra za grija e uvija e za kosu SLWA 800 A1.

Naru ivanje putem internetashop.hoyerhandel.com

1. Skenirajte QR kod svojim pametnim tele-fonom / tabletom.

2. Putem QR koda otvorit ete internetsku stranicu na kojoj moete naknadno na-ru iti dijelove.

Greka Mogu i uzroci / mjere

Ure aj ne radi

Je li osigurano napajanje elektri nom energijom?

Je li zatita od pregrijavanja ugasila ure aj? Izvucite mreni kabel iz uti nice i pu-stite da se ure aj ohladi. Obratite se servisnom cen-tru.

15HR

14. Tehni ki podaci

Koriteni simboli

Zadravamo prava na tehni ke izmjene.

Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dos-tupna je na internet stranici www.lidl.hr.

15. Jamstvo tvrtke HOYER Handel GmbH

Potovani korisnici,Na ovaj ure aj moete ostvariti 3 godine jamstva koje vrijedi od datuma kupnje. U slu aju neispravnosti ure aja, moete iskori-stiti svoja zakonska prava kod prodava a proizvoda. Kao to je opisano u nastavku, ta zakonska prava nisu ograni ena naim jamstvom.

Jamstveni uvjetiJamstveno razdoblje zapo inje datumom kup-nje. Sa uvajte svoj originalni ra un. Ovaj je dokument potreban kao dokaz o kupnji. Ako se u roku od tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda pojavi greka u proizvodu, materijalu ili izradi, besplatno emo popraviti proizvod - po vlastitom izboru - popraviti ili ga zamijeniti. Ovo jamstvo zahtijeva da u roku od tri godine predate neispravan proizvod i dokaz o kupnji (ra un), te u pismenom obliku ukratko opiete o kojem je nedostatku rije i kada je nastupio problem.Ako kvar pokriva nae jamstvo, dobit ete po-pravljeni ili novi proizvod. Popravkom ili za-mjenom proizvoda ne zapo inje novo razdoblje jamstva.

Jamstveni rok i zakonsko jam-stvo za reklamacije u vezi s ne-dostacimaJamstveno razdoblje se ne produljuje. To vri-jedi i za zamijenjene, kao i popravljene di-jelove. Ve pri kupnji moete uo iti prisutno ote enje ili nedostatke koje odmah treba prijaviti nakon otpakiravanja proizvoda. Nakon isteka jamstvenog roka, neophodne popravke obavljamo uz naknadu.

Opseg jamstvaUre aj je proizveden prema strogim smjerni-cama kvalitete, te je prije isporuke paljivo i savjesno ispitan.

Model: SLWA 800 A1Mreni napon: 220 240 V ~

50 60 HzRazred zatite: I Snaga: 800 W

Geprfte Sicherheit (provjerena sigurnost). Ure aji moraju ispu-njavati op e priznata pravila teh-nike i moraju biti u skladu sa Zakonom o sigurnosti proizvoda (ProdSG).S CE oznakom drutvo HOYER Handel GmbH daje izja-vu sukladnosti EU-a.

Ovaj simbol podsje a na zbrinja-vanje pakiranja u skladu s propi-sima o zatiti okolia.

Reciklani materijali: Karton (osim valovite ljepenke)

16 HR

Jamstvo se odnosi na greke u materijalu ili izradi.

Iz jamstva su isklju eni svi potroni dijelovi, koji su izloeni uobi aje-nom troenju i ote enja lomljivih di-jelova, npr. sklopke, baterije, rasvjetna tijela ili drugi dijelovi koji su izra eni od stakla.

Uvija i za kosu i kop e nisu obu-hva eni jamstvom. Pribor se moe naknadno naru iti.

Ovo jamstvo ne vrijedi ako je proizvod ote-en ili nije propisno koriten ili odravan.

Kako bi se osiguralo pravilno koritenje proi-zvoda, treba strogo slijediti sve upute za ko-ritenje. Treba izbjegavati sve vrste koritenja i rukovanja protivno navedenim uputama i upozorenjima. Proizvod je namijenjen samo za privatnu upotrebu, a ne u komercijalne svrhe. U slu a-ju nedozvoljenog i nepravilnog rukovanja, zloupotrebe ili zahvata koje nisu poduzeli nai ovlateni serviseri, jamstvo se ponitava.

Jamstveni postupakZa osiguravanje brze obrade zahtjeva slije-dite sljede e napomene: Kod svih upita uvijek pri ruci imajte broj

artikla IAN: 296212 i ra un kao do-kaz kupnje.

Brojevi artikala nalaze se na tipskoj plo-ici, ugravirani, na naslovnoj strani va-

ih uputa (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stranjoj ili donjoj strani ure aja.

Ako se pojave neispravnosti ili neki dru-gi nedostaci, najprije kontaktirajte sa servisnim centrom navedenim u nastav-ku telefonski ili e-potom.

Neispravan proizvod na taj na in mo-ete uz priloeni ra un kupnje (izvadak) i opis postoje eg nedostatka i datum

pojavljivanja problema, besplatnom po-iljkom poslati na adresu servisnog cen-tra koji e vam biti naveden.

Na www.lidl-service.com moete preuzimati ove i mnoge druge pri-ru nike, videozapise o proizvodi-ma i softvere.

Servisni centar

Servis HrvatskaTel.: 0800 777 999E-Mail: [email protected]

IAN: 296212

DobavljaNe zaboravite da sljede a adresa nije ad-resa servisnog centra. Najprije kontak-tirajte s navedenim servisnim centrom.

HOYER Handel GmbHTaskprstrae 3DE-22761 HamburgNJEMA KA

HR

17HR

18

1. .................................................................................................................182. ...........................................................................193. ...................................................................................204. .........................................................................................225. ..................................................................................236. ..................................................................................................237. ..........................................................................................258. .......................................................................................26

8.1 .......................................................268.2 ........................................................................278.3 .......................................................288.4 ................................................................................29

9. ...........................................................................................................3010. ..........................................................................................................3011. ..........................................................................................................3012. ...............................................................................3113. ............................................................................3114. ...............................................................................................3215. HOYER Handel GmbH ...................................................................32

1.123 4 5 6 7 8 9 10 11 ( !)12 ( )

19

!

.

-

:

. -

! ,

-.

-.

, -

. -

.

-

.

2.

- , -

, , . -

- .

- .

! -

, . -

( -

). -

.

. , - -

.

- , , , .

20

3.

- :

! :

.! :

.: :

.: , -

.

, ,

, .

8 , -

/ ,

. - . -

, .

, - 8 , - .

, . -

, . ,

, - , .

(FI/RCD), - 30 mA.

,

21

. -. ( -

30).

-

. . -

.

. -

- .

.

,

. ,

., -

.

-,

. .

, - -

. ,

- .

.

, -

-

. ,

, .

- , -

,

.

.

.

,

.

. -

, .

/ -. , -

. , -

.

, ,

,

.

22

, - .

.

- . -

( -).

-

.

( ).

. ,

, - . -

. .

,

.

, .

-. -

. -

- .

-

.

- .

- .

, - .

- ( -

. )

.

. -10 C +40 C.

4.

12 98 612 88 71 21 11

: 6/9 - 7/8 -

( 31).

23

5.

6/9 2. -

, 11

.

90 . -

8 10 -.

7/8.

5 10 - .

: 12 9 8 -

6, -, 7/8. ,

- -

. 10.

- , .

6.

: - ,

- . -

.

.

1. B:

9 8,

6 - 7. - -

12

.2. 6/9

7/8 11 2.

3. 1 - 2, -

.

4. 5 - .

. 90

6/9 .

8 10 .

24

! -

6/9 . -

-.

. , - -

.

1. .2. .3.

.

-

: - .

(

25).

1. 6/9 -, 1 - 2.

2. 6/9 7/8

2.3. 7/8 .4.

, - - 6/9.

5. 6/9 , -

.

: 6/9

, .

6. -

. , -

.

7. - 7/8.

8. 5,

.9. 6/9 -

. 5 10 .

25

: - , -

- 6/9.

10. 7/8 -

6/9.11. 7/8

6/9, - 2 1.

12. ( -

25).

7.

:- , - ( -

),

- ( - - - ),

- - 6/9,

- ,-

. :

, , -

, , -

6/9. ,

6/9 .

6/9 , -

- .

. -

-, - .

.

- -

, -,

6/9 - .

, -

.

.

, -.

- , -

.

26

8.

8.1

:, ,

.

6/9.

- 9.

6. -

.

.

- 6/9,

, -

/ .

27

8.2 :

, .

.

. 6/9 -

.

- 6/9,

. .

28

8.3 :

, .

- .

,

6/9 - .

.

6/9 -

. -

6/9, . ( , ) -

- .

29

8.4 :

( - -

), .

- 9 .

6.

. -

6/9, .

30

9.

! , -

5 2 6/9

. ,

., -

.

,

.

!

.

-

6/9 7/8. -

:- 2,- 1,- 10

6/9,- 7/8.

-, .

: 6/9 - 7/8 -

( 31).

10.

!

.

1. 5 .2. 2

6/9 .3. .4. 5 -

4.5. 6/9

7/8 2.6. 1.7. , -

-

.

11.

- 2012/19/ .

-, -

. -

.

-, -

.

.

-

.

31

12.

-,

. -, .

!

.

13.

SLWA 800 A1

.

shop.hoyerhandel.com

1. QR / .

2. QR -,

.

-- /

-

?

- -

? -

. -

.

32

14.

.

15. HOYER Handel GmbH

, 3 -

.

- -

, .112-115* . -

- , - ,

- -

.

. - . -

.

-

,

.

( ) -

- .

, .

- .

: SLWA 800 A1

:220 240 V ~ 50 60 Hz

-: I

: 800 W

Geprfte Sicherheit ( ).

(ProdSG).

HOYER Handel GmbH -

. - -

.

, :

( )

33

- .

- . -

- .

.

-- .

- . -

,

,

( ) ( - ,

). -, -

- -

. -

. ,

- , .

-, . -

, ,

- , -.

. - -

.

, -

: -

- (IAN 296212)

. -

.

- -

. -

.

, -

( )

- .

, - - , -

. -

. - -

, ,

.

/

. .

, -

.

34

: - .

, - ,

.

-

.

www.lidl-service.com ,

.

.: 00800 111 4920

- : [email protected]

(IAN): 296212

, , - .

.

HOYER Handel GmbHTaskprstrae 3DE-22761 Hamburg

* . 112. (1) - -

,

.

, -

-

.

(2) , - ,

-,

, :

1. , ;

2. ;3. -

, -

.

. 113. (1) , -

.

(2)

, -

.

(3) . 2 -

-

. 114.

(4) -

. - , , .

(5) - -

.

BG

35

. 114. (1) - -

. 113,

: 1. - ;

2. .

(2)

- , -

-

-.

(3) - -

- ,

, -

. 115, - .

(4) ( . 3 - , . 61 2014 ., 25.07.2014 .)

- ,

.

. 115. (1) -

, - .

(2) . 1 -,

- .

(3) . 1

, . 1.

36 DE

Inhalt1. bersicht ....................................................................................... 362. Bestimmungsgemer Gebrauch .................................................... 373. Sicherheitshinweise ....................................................................... 384. Lieferumfang ................................................................................. 405. Funktionsweise .............................................................................. 416. Bedienung ..................................................................................... 417. Styling-Tipps .................................................................................. 438. Stylingbeispiele ............................................................................. 44

8.1 Natrliche Wellen und Volumen ........................................................... 448.2 Schwungvolle Auenwelle .................................................................... 458.3 Elegante Wellen in den Spitzen ............................................................ 468.4 Locken fr gewelltes Haar .................................................................... 47

9. Reinigen ........................................................................................ 4810. Aufbewahrung .............................................................................. 4811. Entsorgen ...................................................................................... 4812. Problemlsung .............................................................................. 4913. Zubehrteile bestellen ................................................................... 4914. Technische Daten ........................................................................... 5015.Garantie der HOYER Handel GmbH ................................................ 50

1. bersicht1 Deckel2 Basisstation3 Betriebskontrollleuchte4 Kabelaufwicklung5 Anschlussleitung mit Netzstecker6 Kleiner Lockenwickler7 Kleiner Clip8 Groer Clip9 Groer Lockenwickler10 Cool-Touch-Flchen11 Metallschiene (wird hei!)12 Schlitz (im Lockenwickler)

37DE

Herzlichen Dank fr Ihr Vertrauen!Wir gratulieren Ihnen zu Ihren neuen aufheiz-baren Lockenwicklern.

Fr einen sicheren Umgang mit dem Produkt und um den ganzen Leistungsumfang ken-nenzulernen:

Lesen Sie vor der ersten Inbe-triebnahme diese Bedienungsan-leitung grndlich durch.

Befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Das Gert darf nur so bedient werden, wie in dieser Bedie-nungsanleitung beschrieben.

Bewahren Sie diese Bedienungs-anleitung auf.

Falls Sie das Gert einmal wei-tergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienungsanleitung ist Be-standteil des Produktes.

Wir wnschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen aufheizbaren Lockenwicklern!

Symbole am Gert

2. Bestimmungsgemer Gebrauch

Die aufheizbaren Lockenwickler sind aus-schlielich zum Stylen von trockenen, echten, eigenen, menschlichen Kopfhaaren vorgese-hen. Das Gert ist fr den privaten Haushalt kon-zipiert und darf nicht fr gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.Das Gert darf nur in Innenrumen benutzt werden.

Vorhersehbarer Missbrauch

WARNUNG vor Verletzungen! Verwenden Sie die aufheizbaren Lo-ckenwickler nicht fr andere Krpertei-le, Tiere oder Gegenstnde. Verwenden Sie das Gert nicht fr Kunsthaar oder Haarverlngerungen (Extensions).Verwenden Sie die aufheizbaren Lo-ckenwickler nicht fr feuchtes oder nas-ses Haar. Verwenden Sie vor der Benutzung der Lockenwickler keine Stylingprodukte. Falls gewnscht, knnen Sie ein Hitze-schutz-Produkt verwenden.

Benutzen Sie dieses Gert nicht in der Nhe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder an-deren Gefen, die Wasser ent-halten.

38 DE

3. SicherheitshinweiseWarnhinweiseFalls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden fr Leib und Le-ben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschden verursachen.VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschden verursachen.HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gert beachtet wer-den sollten.

Anweisungen fr den sicheren BetriebBenutzen Sie dieses Gert nicht in der Nhe von Bade-wannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefen, die Wasser enthalten.

Dieses Gert kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fhigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezglich des sicheren Gebrauches des Gertes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder drfen nicht mit dem Gert spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung drfen nicht durch Kin-der durchgefhrt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.Kinder jnger als 8 Jahre sind vom Gert und der Anschlussleitung fernzuhalten.Wenn das Gert in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen. Die Nhe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gert ausgeschaltet ist.Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gertes beschdigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine hnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefhrdungen zu vermeiden. Als zustzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstromschutz-einrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslsestrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-installateur um Rat. Lassen Sie den Einbau ausschlielich von einer Elektro- Fachkraft durchfhren.

39DE

Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung des Gertes (siehe Reini-gen auf Seite 48).

GEFAHR fr KinderVerpackungsmaterial ist kein Kinder-spielzeug. Kinder drfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Er-stickungsgefahr.

GEFAHR fr und durch Haus- und Nutztiere

Von Elektrogerten knnen Gefahren fr Haus- und Nutztiere ausgehen. Des Weiteren knnen Tiere auch einen Schaden am Gert verursachen. Halten Sie deshalb Tiere grundstzlich von Elektrogerten fern.

GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

Stellen Sie das Gert niemals so auf, dass es im angeschlossenen Zustand ins Wasser fallen kann.Schtzen Sie das Gert vor Feuchtig-keit, Tropf- oder Spritzwasser.Das Gert, das Kabel und der Netzste-cker drfen nicht in Wasser oder ande-re Flssigkeiten getaucht werden. Sollte Flssigkeit in das Gert gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gert pr-fen lassen. Sollte das Gert doch einmal ins Was-ser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker und nehmen Sie erst da-nach das Gert heraus. Benutzen Sie das Gert in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie es von einer Fach-werkstatt berprfen.Bedienen Sie das Gert nicht mit nas-sen Hnden.

GEFAHR durch StromschlagNehmen Sie das Gert nicht in Betrieb, wenn das Gert oder die Anschlussleitung sichtbare Schden aufweist oder wenn das Gert zuvor fallen gelassen wurde.Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass niemand auf diese treten, daran hngen bleiben oder darber stolpern kann.Schlieen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgem installierte, gut zu-gngliche Schutzkontakt-Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschlieen wei-terhin gut zugnglich sein.Achten Sie darauf, dass die Anschlusslei-tung nicht durch scharfe Kanten oder hei-e Stellen beschdigt werden kann.Wenn Sie das Gert wegrumen, wi-ckeln Sie die Anschlussleitung um die Ka-belaufwicklung an der Basisstation.Achten Sie darauf, dass die Anschluss-leitung nicht eingeklemmt oder ge-quetscht wird.Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker, nie an der Anschlussleitung ziehen.Das Gert hat keinen Ein-/Ausschalter. Es ist immer eingeschaltet, wenn der Netzstecker in eine Steckdose einge-steckt ist. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gert nicht benutzen.Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, nach jedem Gebrauch, wenn eine Strung auftritt, wenn Sie das Gert nicht benutzen, bevor Sie das Gert reinigen und bei Gewitter.

40 DE

Um Gefhrdungen zu vermeiden, neh-men Sie keine Vernderungen am Arti-kel vor. Auch die Anschlussleitung darf nicht selbst ausgetauscht werden. Las-sen Sie Reparaturen nur von einer Fach-werkstatt bzw. im Service-Center durchfhren.Versuchen Sie niemals, mit spitzen Ge-genstnden (z. B. mit einem Stielkamm) Staub oder Fremdkrper aus dem Ger-teinneren zu entfernen.

GEFAHR - BrandgefahrLassen Sie das angeschlossene Gert niemals unbeaufsichtigt. Das Gert niemals abdecken oder auf weichen Untergrnden (wie z. B. Hand-tchern) abstellen.Dieses Gert hat einen berhitzungs-schutz. Bei berhitzung, z. B. wenn das Gert abgedeckt wurde, schaltet sich das Gert automatisch aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gert abkhlen. Wen-den Sie sich an das Service-Center.Verwenden Sie niemals Benzin, Spiritus oder andere brennbare Reinigungs-mittel.Benutzen Sie das Gert nicht in der Nhe von brennbaren Gasen wie z. B. dem Sprhstrahl von Aerosolen.Verwenden Sie nur das Original-Zube-hr. In der Basisstation drfen aus-schlielich die mitgelieferten Lockenwickler aufgeheizt werden.Dieses Gert ist nicht dafr bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder ei-nem separaten Fernwirksystem betrie-ben zu werden.

GEFAHR von Verletzungen durch Verbrennen

Berhren Sie nicht die heien Metalltei-le im Inneren der Basisstation und im In-neren der Lockenwickler.Fassen Sie die Lockenwickler an den Cool-Touch-Flchen an den Enden an. Benutzen Sie zum Einsetzen in die Ba-sisstation und zum Herausheben die Clips.Lassen Sie das Gert und die Locken-wickler vollstndig abkhlen, bevor Sie es reinigen oder wegrumen.

WARNUNG vor SachschdenStellen Sie das Gert niemals auf heie Oberflchen (z. B. Herdplatten) oder in die Nhe von Wrmequellen oder offe-nem Feuer.Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.Setzen Sie das Gert nicht Temperatu-ren unter -10 C oder ber +40 C aus.

4. Lieferumfang12 groe Lockenwickler 98 kleine Lockenwickler 612 groe Clips 88 kleine Clips 71 Basisstation 21 Deckel 11 Bedienungsanleitung

HINWEIS: Lockenwickler 6/9 und Clips 7/8 knnen nachbestellt werden (sie-he Zubehrteile bestellen auf Seite 49).

41DE

5. FunktionsweiseIhre neuen aufheizbaren Lockenwickler 6/9 werden in der Basisstaion 2 aufgeheizt. Wenn Sie die Basisstation an den Strom an-schlieen, werden die Metallschienen 11 in der Basisstation hei und geben die Wrme an das Innere der Lockenwickler ab.Fr das schnelle Styling sind die Lockenwick-ler nach ca. 90 Sekunden aufgeheizt. Fr optimale Styling-Ergebnisse lassen Sie die Lockenwickler ca. 8 - 10 Minuten aufheizen. Die aufgeheizten Lockenwickler werden ins trockene Haar gewickelt und mit den Clips 7/8 in Position gehalten. Nach ca. 5 - 10 Minuten sind die Locken-wickler abgekhlt und die Locken oder Wel-len geformt.Bild A: Im Lieferumfang befinden sich 12 groe Lockenwickler 9 und 8 kleine Lo-ckenwickler 6, die sich im Durchmesser un-terscheiden, mit den passenden Clips 7/8. Die Lockenwickler sind mit Samt beschichtet, um dem Haar besseren Halt zu geben und um das Haar vor punktueller Hitzeeinwir-kung zu schtzen. An den Enden der Locken-wickler befinden sich die Cool-Touch-Flchen 10. Sie bleiben khler, wenn die Lo-ckenwickler aufgeheizt sind.

6. Bedienung

HINWEIS: Bei den ersten Aufheizvorgn-gen kann fabrikationsbedingt eine leichte Geruchsbildung entstehen. Diese ist unbe-denklich und tritt nur bei Erstgebrauch auf. Sorgen Sie fr eine gute Durchlftung des Raumes.

Lockenwickler aufheizen1. Bild B: Befestigen Sie an jedem gro-

en Lockenwickler 9 einen groen Clip 8 und an jedem kleinen Locken-wickler 6 einen kleinen Clip 7. Achten Sie darauf, dass sich die Griffe der Clips in einer Linie mit dem Schlitz 12 am Lockenwickler befinden.

2. Setzen Sie die Lockenwickler 6/9 mit den Clips 7/8 von oben auf die Me-tallschienen 11 in der Basisstation 2.

3. Setzen Sie den Deckel 1 auf die Basis-station 2, sodass die vier Fe am De-ckel genau in die Vertiefungen an der Basisstation passen.

4. Stecken Sie den Netzstecker 5 in eine gut zugngliche Steckdose. Die Be-triebskontrollleuchte leuchtet und das Gert heizt.Nach ca. 90 Sekunden sind die Lo-ckenwickler 6/9 aufgeheizt. Fr opti-male Ergebnisse lassen Sie die Lockenwickler ca. 8 - 10 Minuten auf-heizen.

42 DE

Haare vorbereiten

WARNUNG! Benutzen Sie die aufgeheizten Locken-wickler 6/9 nur in trockenem Haar. In feuchtem Haar kann die Hitzeeinwir-kung zu gro sein.Verwenden Sie vor der Benutzung der Lockenwickler keine Stylingprodukte. Falls gewnscht, knnen Sie ein Hitze-schutz-Produkt verwenden.

1. Waschen Sie die Haare.2. Trocknen Sie die Haare.3. Kmmen oder brsten Sie die Haare

grndlich durch.

Haare auf die Lockenwickler wickeln

HINWEIS: Dieser Abschnitt beschreibt das allgemeine Vorgehen. Im Kapitel Styling-Tipps finden Sie weitere Tipps und einige Beispiele (siehe Styling-Tipps auf Seite 43).

1. Wenn die Lockenwickler 6/9 aufge-heizt sind, nehmen Sie den Deckel 1 von der Basisstation 2 ab.

2. Ziehen Sie einen Lockenwickler 6/9 mit dem Clip 7/8 nach oben aus der Basisstation 2 heraus.

3. Nehmen Sie den Clip 7/8 ab und le-gen ihn bereit.

4. Teilen Sie z. B. mit einem Stielkamm eine Strhne ab, die etwas schmaler ist als der Lockenwickler 6/9.

5. Gleiten Sie mit dem Lockenwickler 6/9 nach unten bis zu den Haarspitzen und wickeln von den Haarspitzen her auf.

HINWEIS: Bei langen Haaren knnen Sie auch den Lockenwickler 6/9 in der Mitte der Strhne ansetzen und zunchst das un-tere Ende mit einer Hand um den Locken-wickler wickeln, bevor Sie den oberen Teil aufrollen.

6. Achten Sie beim Aufwickeln der Haare darauf, dass die Haarspitzen nicht um-geknickt werden. Herausstehende Haarspitzen knnen Sie mit einem Stiel-kamm hineinziehen, indem Sie mit dem Stiel die Wicklung des Haares von au-en nach innen nachfahren.

7. Sichern Sie das aufgewickelte Haar mit dem Clip 7/8.

8. Ziehen Sie den Netzstecker 5, wenn Sie mit dem Aufwickeln der Haare fer-tig sind.

9. Lassen Sie die Lockenwickler 6/9 im Haar abkhlen. Das dauert ca. 5 - 10 Mi-nuten.

43DE

HINWEIS: Sie erreichen eine bessere Halt-barkeit der Locken, wenn Sie das Haar an-schlieend noch auf den Lockenwicklern 6/9 auskhlen lassen.

10. Lsen Sie die Clips 7/8 und wickeln Sie vorsichtig die Lockenwickler 6/9 ab.

11. Reinigen Sie Clips 7/8 und Locken-wickler 6/9, setzen Sie sie wieder in die Basistation 2 und setzen Sie den Deckel 1 auf.

12. Je nach gewnschtem Styling stellen Sie die Frisur fertig (siehe Styling-Tipps auf Seite 43).

7. Styling-TippsAllgemeine Tipps Das Ergebnis hngt unter Anderem ab

- von der Lnge der Haare, - vom Haarschnitt (z. B. gestuft oder

gleich lang), - von der Haarstruktur (z. B. strkeres

oder dnneres Haar),- vom Durchmesser der Lockenwick-

ler 6/9,- von der Dicke der Strhnen,- von der Wrme und der Einwirkzeit

der Lockenwickler.Deshalb: Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht sofort zufrieden sind, variieren Sie z. B. die Dicke der Strhnen, die Ein-wirkzeit, die Gre der Lockenwick-ler 6/9.

Ein natrliches Aussehen erzielen Sie durch das Verwenden der Lockenwick-ler 6/9 in beiden Gren.

Wenn Sie die Lockenwickler 6/9 ver-setzt anordnen, vermeiden Sie, dass die Haare in einem Scheitel auseinander fallen.

Auch der Winkel der Strhne zum Kopf beeinflusst das Ergebnis. Soll das Haar am Ansatz mehr anliegen, whlen Sie einen flacheren Winkel zum Kopf. Fr mehr Volumen wickeln Sie die Strhne mglichst rechtwinklig zum Kopf auf.

Fertigstellen der Frisur Fr eine bessere Haltbarkeit der Locken,

lassen Sie das Haar komplett auskhlen, bevor Sie die Lockenwickler 6/9 entfer-nen und das Haar weiter frisieren.

Um die Wellen zu betonen, schtteln Sie die Haare kopfber durch und sty-len Sie die Haare mit den Fingern.

Mit Haarwachs knnen Sie einzelne Strhnen herausarbeiten.

Wollen Sie vor allem mehr Volumen, brsten Sie das Haar gut durch.

Um die fertige Frisur haltbarer zu ma-chen, knnen Sie z. B. Haarspray ver-wenden.

44 DE

8. Stylingbeispiele

8.1 Natrliche Wellen und VolumenAusgangssituation:Glattes, mittellanges Haar, leicht gestuft.

Verwenden Sie groe und kleine Lo-ckenwickler 6/9.

Beginnen Sie am Oberkopf mit den gro-en Lockenwicklern 9.

Verwenden Sie fr den Nackenbereich und an den Konturen die kleinen Lo-ckenwickler 6.

Setzen Sie die Lockenwickler versetzt. Halten Sie die Strhnen beim Wickeln

senkrecht zum Kopf. Nach dem Entfernen der Lockenwick-

ler 6/9 schtteln Sie die Haare ber Kopf und stylen mit den Fingern und nach Bedarf mit etwas Haarwachs.

45DE

8.2 Schwungvolle AuenwelleAusgangssituation:Kinn- bis schulterlanges Haar, nicht gestuft.

Arbeiten Sie von vorne Richtung Na-cken und vom Deckhaar zu den Kontu-ren.

Halten Sie die Strhnen beim Einrollen flach seitlich vom Kopf.

Wickeln Sie die Lockenwickler 6/9 bis ungefhr zur Mitte der Haare nach in-nen ein.

Nach dem Entfernen der Lockenwick-ler 6/9 brsten Sie das Haar gut durch. Formen Sie mit einer Rundbrste die Au-enwelle.

46 DE

8.3 Elegante Wellen in den SpitzenAusgangssituation:Langes glattes oder leicht gewelltes Haar, nicht oder nur leicht gestuft.

Stecken Sie zunchst die obere Hlfte des Haares nach oben und beginnen Sie im Nackenbereich mit den Locken-wicklern.

Die Strhnen werden fr dieses Styling senkrecht abgeteilt, sodass die Locken-wickler 6/9 nebeneinander liegen.

Halten Sie die Strhnen beim Einrollen flach seitlich vom Kopf.

Wickeln Sie die Lockenwickler 6/9 bis ungefhr zur Mitte der Haare ein.

Nach dem Entfernen der Lockenwick-ler 6/9 brsten Sie das Haar gut durch. Mit einem Haarpflegeprodukt knnen Sie der Frisur noch etwas eleganten Glanz verleihen.

47DE

8.4 Locken fr gewelltes HaarAusgangssituation:Mittellanges bis langes gewelltes Haar (Na-tur oder Dauerwelle), gestuft.

Beginnen Sie mit den groen Locken-wicklern 9 am Oberkopf. Fr den Na-cken verwenden Sie die kleinen Lockenwickler 6.

Lassen Sie am Ansatz eine Handbreit glatt.

Nach dem Entfernen der Lockenwick-ler 6/9 brsten Sie das Haar gut durch.

48 DE

9. Reinigen

GEFAHR!Bevor Sie das Gert reinigen, ziehen Sie den Netzstecker 5 aus der Steckdo-se und lassen Sie die Basisstation 2 und die Lockenwickler 6/9 abkhlen.Schtzen Sie das Gert vor Feuchtig-keit, Tropf- oder Spritzwasser.Das Gert, das Kabel und der Netzste-cker drfen nicht in Wasser oder ande-re Flssigkeiten getaucht werden. Verwenden Sie niemals Benzin, Spiritus oder andere brennbare Reinigungs-mittel.

WARNUNG vor Sachschden! Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.

Entfernen Sie lose Haare und Fusseln nach jedem Gebrauch von den Locken-wicklern 6/9 und den Clips 7/8.

Folgende Teile wischen Sie gelegentlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab:- das Gehuse der Basisstation 2,- den Deckel 1,- die Cool-Touch-Flchen 10 an den

Lockenwicklern 6/9,- die Clips 7/8.

Lassen Sie alle Teile vollstndig trock-nen, bevor Sie das Gert wieder benut-zen.

HINWEIS: Lockenwickler 6/9 und Clips 7/8 knnen nachbestellt werden (sie-he Zubehrteile bestellen auf Seite 49).

10. Aufbewahrung

GEFAHR!Bewahren Sie das Gert auerhalb der Reichweite von Kindern auf.

1. Ziehen Sie den Netzstecker 5.2. Lassen Sie die Basisstation 2 und die

Lockenwickler 6/9 abkhlen.3. Reinigen Sie das Gert.4. Wickeln Sie die Anschlussleitung 5 um

die Kabelaufwicklung 4.5. Setzen Sie die Lockenwickler 6/9 mit

den Clips 7/8 in die Basistation 2.6. Setzen Sie den Deckel 1 auf.7. Bewahren Sie das Gert an einem Ort

auf, wo es vor Staub und Feuchtigkeit geschtzt ist und keinen extremen Tem-peraturen ausgesetzt ist.

11. EntsorgenDieses Produkt unterliegt der europischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestrichenen Abfall-tonne auf Rdern bedeutet, dass das Produkt in der Euro-pischen Union einer getrennten Mllsamm-lung zugefhrt werden muss. Dies gilt fr das Produkt und alle mit diesem Symbol ge-kennzeichneten Zubehrteile. Gekennzeich-nete Produkte drfen nicht ber den normalen Hausmll entsorgt werden, son-dern mssen an einer Annahmestelle fr das Recycling von elektrischen und elektroni-schen Gerten abgegeben werden. Recy-cling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten. In-formationen zur Entsorgung und der Lage des nchsten Recyclinghofes erhalten Sie z. B. bei Ihrer Stadtreinigung oder in den Gelben Seiten.

49DE

VerpackungWenn Sie die Verpackung entsorgen mch-ten, achten Sie auf die entsprechenden Um-weltvorschriften in Ihrem Land.

12. ProblemlsungSollte Ihr Gert einmal nicht wie gewnscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein klei-nes Problem, das Sie selbst beheben knnen.

GEFAHR durch Stromschlag!Versuchen Sie auf keinen Fall, das Ge-rt selbststndig zu reparieren.

13. Zubehrteile bestellen

Zubehrteile fr die aufheizbaren Locken-wickler SLWA 800 A1 knnen Sie nachbe-stellen.

Bestellung onlineshop.hoyerhandel.com

1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet.

2. Mit dem QR-Code gelangen Sie auf eine Webseite, wo Sie die Nachbestel-lung vornehmen knnen.

Fehler Mgliche Ursachen / Manahmen

Keine Funktion

Ist die Stromversorgung si-chergestellt?

Hat der berhitzungsschutz das Gert ausgeschaltet? Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und las-sen Sie das Gert abkhlen. Wenden Sie sich an das Service-Center.

50 DE

14. Technische Daten

Verwendete Symbole

Technische nderungen vorbehalten.

15. Garantie der HOYER Handel GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,Sie erhalten auf dieses Gert 3 Jahre Ga-rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mngeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Ver-kufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch un-sere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschrnkt.

GarantiebedingungenDie Garantiefrist beginnt mit dem Kaufda-tum. Bitte bewahren Sie den Original Kas-senbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis fr den Kauf bentigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kauf-datum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns nach unserer Wahl fr Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahres-frist das defekte Gert und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz be-schrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.Wenn der Defekt von unserer Garantie ge-deckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurck. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche MngelansprcheDie Garantiezeit wird durch die Gewhrleis-tung nicht verlngert. Dies gilt auch fr ersetz-te und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schden und Mngel ms-sen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfal-lende Reparaturen sind kostenp ichtig.

GarantieumfangDas Gert wurde nach strengen Qualitts-richtlinien sorgfltig produziert und vor Aus-lieferung gewissenhaft geprft.

Modell: SLWA 800 A1Netzspannung: 220 - 240 V ~

50 - 60 HzSchutzklasse: I Leistung: 800 W

Geprfte Sicherheit. Gerte ms-sen den allgemein anerkannten Regeln der Technik gengen und gehen mit dem Produktsicher-heitsgesetz (ProdSG) konform.Mit der CE-Kennzeichnung erklrt die HOYER Handel GmbH die EU-Konformitt.

Dieses Symbol erinnert daran, die Verpackung umweltfreundlich zu entsorgen.

Wiederverwertbare Materialien: Pappe (auer Wellpappe)

51DE

Die Garantieleistung gilt fr Material- oder Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleiteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und Be-schdigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Leuchtmittel oder andere Teile, die aus Glas gefertigt sind.Lockenwickler und Clips sind von der Garantie ausgeschlossen. Die-se Zubehrteile knnen nachbe-stellt werden.Diese Garantie verfllt, wenn das Produkt beschdigt, nicht sachgem benutzt oder gewartet wurde. Fr eine sachgeme Be-nutzung des Produkts sind alle in der Bedie-nungsanleitung aufgefhrten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedie-nungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich fr den privaten und nicht fr den gewerblichen Gebrauch be-stimmt. Bei missbruchlicher und unsachge-mer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserem autori-sierten Service-Center vorgenommen wur-den, erlischt die Garantie.

Abwicklung im GarantiefallUm eine schnelle Bearbeitung Ihres Anlie-gens zu gewhrleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: Bitte halten Sie fr alle Anfragen die Ar-

tikelnummer IAN: 296212 und den Kassenbon als Nachweis fr den Kauf bereit.

Die Artikelnummer finden Sie auf dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Ti-telblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rck- oder Unter-seite des Gertes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mn-gel auftreten, kontaktieren Sie zunchst

das nachfolgend benannte Service-Center telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt knnen Sie dann unter Beifgung des Kaufbe-legs (Kassenbon) und der Angabe, wor-in der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, fr Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift ber-senden.

Auf www.lidl-service.com knnen Sie diese und viele weitere Handb-cher, Produktvideos und Software herunterladen.

Service-Center

Service DeutschlandTel.: 0800 5435 111(kostenfrei)E-Mail: [email protected]

Service sterreichTel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: [email protected]

Service SchweizTel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)E-Mail: [email protected]

IAN: 296212

LieferantBitte beachten Sie, dass die folgende An-schrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunchst das genannteService-Center.

HOYER Handel GmbHTaskprstrae 3DE-22761 HamburgDEUTSCHLAND

DE

AT

CH


Recommended