+ All Categories
Home > Documents > 3.4. MontaÊni zidovi

3.4. MontaÊni zidovi

Date post: 02-Feb-2017
Category:
Upload: dothuy
View: 248 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
72
3-2 Montaæni zidovi, knjiga 1 3-1 Zidne obloge 3-4 Montaæni zidovi, knjiga 3 3-5 Rigidur - zidovi 3-3 Montaæni zidovi, knjiga 2 3.4. Montaæni zidovi Knjiga 3
Transcript
Page 1: 3.4. MontaÊni zidovi

3-2 Montaæni zidovi, knjiga 1

3-1 Zidne obloge

3-4 Montaæni zidovi, knjiga 3

3-5 Rigidur - zidovi

3-3 Montaæni zidovi, knjiga 2

3.4. Montaæni zidoviKnjiga 3

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:26 PM Page a

Page 2: 3.4. MontaÊni zidovi

∂ Saint-Gobain Rigips Austria GmbH1. izdanje, sijeËanj 2010.

Naslov originala:Planen und Bauen

Autor originala:Saint-Gobain Rigips1 Auflage, Juli 2008HauptverwaltungSchanzenstraße 84D-40549 Düsseldorf

Prijevod njemaËkog originala:Prevoditeljski centar d.o.o.–urica GorπÊakAmruπeva 1910000 Zagreb

GrafiËka obrada:Grafex dizajn d.o.o.Maksimirska 13210000 Zagreb

Urednik:Zdenko KrakanSaint-Gobain Rigips Austria GmbHPredstavniπtvo u RH

Ova je publikacija namijenjena struËnim osobama.Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvatane predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nijeizriËito navedeno. Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu sus najnovijim tehniËkim saznanjima. Stalno nastoji-mo ponuditi Vam najbolja moguÊa rjeπenja tepridræavamo pravo promjena u cilju poboljπanja uprimjeni i proizvodno-tehniËkih poboljπanja.Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ove pub-likacije. Greπke u tiskanju nisu iskljuËene.Rigips proizvodi u pravilu imaju viπa obiljeæjakvalitete od onih koje tehniËke norme zahtijevaju.Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovoje zajedniËko djelovanje potvreno internim ieksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovoj pub-likaciji odnose se iskljuËivo na upotrebu Rigipsproizvoda. Ukoliko drugaËije nije izriËito navedeno, iz podata-ka u ovoj publikaciji ne smiju se donositi zakljuËcio moguÊnosti kombiniranja s drugim sustavima ilio zamjenljivosti pojedinih dijelova drugimproizvodima u protivnom se za to ne moæepreuzeti garancija ili jamstvo.

Radujemo se dobroj suradnji i æelimo Vam uspjehu primjeni naπih sustavnih rjeπenja.

Saint-Gobain Rigips Austria GmbH

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:26 PM Page b

Page 3: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 151

Planiranje i gradnja.Sustavima Rigips.®

Zidovi, dio 2

Montaæni zidovi, knjiga 3

Sadræaj

Jednostruka Obloga 2 x 12,5 mmpotkonstrukcija s Rigidur vatrozaπtitnim(Duraline) ploËama Duraline

Dvostruka Obloga 2 x 12,5 mmpotkonstrukcija s Rigips vatrozaπtitnim (Duraline) ploËama Duraline

Jednostruka Oblogapotkonstrukcija Rigips Die Dicke 20 mm,(zid u stambenoj odnosno 25 mm ilizgradi) Rigips Die Leichte 25 mm

sa ili bez izolacije

Jednostruka Obloga 1 x 12,5 mmpotkonstrukcija kaπirana s dekorativnom(premjestivi folijomdekorativni zid)

Zakrivljeni Jednoslojna i(zid s jednostrukom i viπeslojnametalnom obloga Riflexpotkonstrukcijom)

Vatrozaπtitni Razne obloge sπaht-zidovi sa ili bez Ridurit Rigips(samostojeÊe) vatrozaπtitnim ploËama,potkonstrukcije Rigips Die Dicke 20 ili

Rigips Die Dicke 25 mm

Jednostruka Predzidna ljuskapotkonstrukcija 2 - 3 -slojna oblogaplus kutni profil Rigips Die Dicke 20 mm

3.50.04 do 3.50.06

3.60.20

3.51.01 do 3.51.03

3.71.01 i 3.71.04

3.71.10

3.80.10 do 3.80.16

3.80.20

Zidovi s metalnompotkonstrukcijom

• Suha æbuka • Protupoæarne obloge• Predzidne ljuske

Zidne obloge

Sadræaj

• Tablica vrijednosti zvuËne zaπtite • Standardni montaæni zidovi• Tablica dopuπtenih visina zidova • Dekorativni zid

Montaæni zid, knjiga 1

• Montaæni zidovi Die Blaue• Montaæni zidovi System Blau

Montaæni zid, knjiga 2

• Suha æbuka • Rigidur montaæni zidovi• Predzidne ljuske • Hibridni πaht-zidovi• Hibridni montaæni zidovi • Rigidur πaht-zidovi

Rigidur zidovi

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:26 PM Page 151

Page 4: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 152

Biljeπke

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 152

Page 5: 3.4. MontaÊni zidovi

3.50.04

MW 153

Zid s jednostrukommetalnompotkonstrukcijom savatrozaπtitnim ploËamaDuraline 12,5 VARIO

Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidoviRigips®

Dvoslojna obloga12,5 mm

Visina zidado 4000 mm

Debljina zida100 mm

Masa zidacca. 56 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

ZvuËna zaπtitaRw,R bis 57 dB

Zaπtita od poæarado F 90-A

3.50.04

1 Obloga Rigips Duraline 12,5 VARIO, odnosnoRigips Duraline 12,5 VARIO impregniraniOpcionalno 1. sloj sa RF (odnosno RFI, RB, RBI)

PriËvrπÊenje Rigips Duraline brzougradbeni vijci Opcionalno 2. sloj sa spojnicama od ËeliËne æice

2 Brtvena traka Rigips brtvena trakaZaπtita od Rigips brtvena traka, ako se zaglaivanjem ili poæara Rigips ploËama pokriva cijela debljina obloge, u

pritivnom brtvena traka od mineralne vuneklase negorivosti A, prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50 - 06kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vunaZaπtita od poæara Nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

NOVO!

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 153

Page 6: 3.4. MontaÊni zidovi

3.50.04

MW 154

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil CW 50 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigips Duraline Debljina Mineralna12,5 VARIO (GFK) zida vuna1) Rw,Rmm mm mm dB

2 x 12,5 100 40 55

2 x 12,52) 100 40 57

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) Isover Akustic TF Twin2) Drugi sloj klamati (bez vijaka) na Ëetiri

mjesta vertikalno

Rigips Izolacija Klasa otpornostiDuraline Sirova Klasa grae- na poæar prema12,5 VARIO Debljina gustoÊa vinskog DIN 4102(GFK) mm mm kg/m3 materijala

2 x 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

2 x 12,51) 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 60-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

2 x 12,52) 40 40 A F 60-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

2 x 12,52) dozvoljeno dozvoljeno A F 90-A

2 x 12,52) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

2 x 12,52) 60 50 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) 40 100 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

Obloga PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1

1 2mm dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

2 x 12,5 4000 3500

Zaπtita od DIN 4102

poæara

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: DIN 18183

Dokaz: certifikatiDIN 4102-4

1) 1. sloj s Rigips ploËama RB2) 1. sloj moguÊ s vatrozaπtitnim ploËama Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije trebauloæiti u gipsani graevinski materijal (vididetalje 5.45.00 do 5.45.04).

Prema certifikatu su moguÊe veÊe visine zidova(vidi i tablice, stranice MW 8-10)

Za protupoæarne konstrukcije F 120-A i F 180-A vidi Rigips sustav 3.40.10 iDIN 4102-4.

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 154

Page 7: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 155

3.50.04Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil CW 50 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËnaizolacija

Pregradni zid Duraline prema Rigips sustavu 3.50.041 kao boËni element

BoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuiranaRigips zidni profil CW naspojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga, sosloboenjem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga, sa spojem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 63 dB

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izolaci-je boËnog graevinskog elementa s toËnodefiniranim spojem na pregradni element.

Dokaz: certifikat ispitivanja, analogno sustavu3.40.04

Navedene vrijednosti uzduæne zvuËne izolacijesu aktualne, provjerene vrijednosti i u skladusu s danaπnjim stanjem tehnike.

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

Detalji

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:masivni strop, sirovi pod,gotovi pod i na drvenustropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida namasivne stropove i stropoveiz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida namontaæni zid

5.20.01→5.20.23

Spoj montaænog zida u kom-binaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima spoveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida namasivni zid

5.22.01→5.22.20

Spoj montaænog zida ukombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Spoj montaænog zida namasivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

5.40.01→5.40.52

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 155

Page 8: 3.4. MontaÊni zidovi

3.50.04

MW 156

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil CW 75 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe prema DIN EN 520 u vezi saDIN 18180

Obrada prema DIN 18181 i Rigips-ovimuputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162 odnosnoprema podacima

Rigips ispunjivaËi spojeva prema DIN EN 13963 tipovi 4B/3B/3Ai Rigips-ovim uputama za obradu

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 156

Page 9: 3.4. MontaÊni zidovi

3.50.05

Zid s jednostrukommetalnompotkonstrukcijom savatrozaπtitnim ploËamaDuraline 12,5 VARIO

Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidoviRigips®

Dvoslojna oblog12,5 mm

Visina zidado 5500 mm

Debljina zida125 mm

Masa zidacca. 56 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

ZvuËna zaπtitaRw,R do 56 dB

Zaπtita od poæarado F 90-A

3.50.05

1 Obloga Rigips Duraline 12,5 VARIO, odnosno Rigips Duraline 12,5 VARIO impregniraniOpcionalno 1. sloj sa RF (odnosno RFI, RB, RBI)

PriËvrπÊenje Rigips Duraline brzougradbeni vijci

2 Brtvena traka Rigips brtvena trakaZaπtita od Rigips brtvena traka, ako se zaglaivanjem ili poæara Rigips ploËama pokriva cijela debljina obloge,

u pritivnom brtvena traka od mineralne vuneklase negorivosti A, prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 75 - 06kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 75 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vunaZaπtita od poæara Nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO

MW 157

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 157

Page 10: 3.4. MontaÊni zidovi

3.50.05 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil CW 75 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigips Duraline Debljina Mineralna12,5 VARIO (GFK) zida vuna 1) Rw,Rmm mm mm dB

2 x 12,5 125 60 56

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) Isover Akustic TF

Rigips Izolacija Klasa otpornosti naDuraline Sirova Klasa poæar prema12,5 VARIO Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102(GFK) mm mm kg/m3 materijala

2 x 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

2 x 12,51) 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 60-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

2 x 12,52) 40 40 A F 60-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

2 x 12,52) dozvoljeno dozvoljeno A F 90-A

2 x 12,52) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

2 x 12,52) 60 50 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) 40 100 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

Obloga PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1

1 2mm dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

2 x 12,5 5500 5000

Zaπtita od DIN 4102

poæara

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: DIN 18183

Dokaz: certifikati DIN 4102-4

1) 1. sloj s Rigips ploËama RB2) 1. sloj moguÊ s vatrozaπtitnim ploËama Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije trebauloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-lje 5.45.00 do 5.45.04).

Prema certifikatu su moguÊe veÊe visine zidova(vidi i tablice, stranice MW 8-10)

Za protupoæarne konstrukcije F 120-A i F 180-A vidi Rigips sustav 3.40.10 iDIN 4102-4.

MW 158

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 158

Page 11: 3.4. MontaÊni zidovi

3.50.05Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil CW 75 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËnaizolacija

Pregradni zid Duraline prema Rigips sustavu 3.50.05 kao boËni element

BoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuiranaRigips zidni profil CW naspojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga sosloboenjem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga, sa spojem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 63 dB

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-cije boËnog graevinskog elementa s toËnodefiniranim spojem na pregradni element.

Dokaz: certifikat ispitivanja, analogno sustavu3.40.05

Navedene vrijednosti uzduæne zvuËne izolacijesu aktualne, provjerene vrijednosti i u skladusu s danaπnjim stanjem tehnike..

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

MW 159

Detalji

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:masivni strop, sirovi pod,gotovi pod i na drvenustropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida namasivne stropove i stropoveiz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida namontaæni zid

5.20.01→5.20.23

Spoj montaænog zida ukombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima spoveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida namasivni zid

5.22.01→5.22.20

Spoj montaænog zida ukombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Spoj montaænog zida namasivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

5.40.01→5.40.52

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 159

Page 12: 3.4. MontaÊni zidovi

3.50.05 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil CW 75 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe prema DIN EN 520 u vezi saDIN 18180

Obrada prema DIN 18181 iRigips-ovim uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162 odnosnoprema podacima

Rigips ispunjivaËi spojeva prema DIN EN 13162 tipovi 4B/3B/3Ai Rigips-ovim uputama za obradu

MW 160

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 160

Page 13: 3.4. MontaÊni zidovi

3.50.06

Zid s jednostrukommetalnompotkonstrukcijom savatrozaπtitnim ploËamaDuraline 12,5 VARIO

Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidoviRigips®

Dvoslojna obloga12,5 mm

Visina zidado 6500 mm

Debljina zida150 mm

Masa zidacca. 56 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

ZvuËna zaπtitaRw,R 60 dB

Zaπtita od poæarado F 90-A

3.50.06

1 Obloga Rigips Duraline 12,5 VARIO, odnosno Rigips Duraline 12,5 VARIO impregniraniOpcionalno 1. sloj sa RF (odnosno RFI, RB, RBI)

PriËvrπÊenje Rigips Duraline brzougradbeni vijci

2 Brtvena traka Rigips brtvena trakaZaπtita od Rigips brtvena traka, ako se zaglaivanjem ili poæara Rigips ploËama pokriva cijela debljina obloge,

u pritivnom brtvena traka od mineralne vuneklase negorivosti A, prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 100 - 06kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 100 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vunaZaπtita od poæara Nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO

MW 161

NOVO!

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 161

Page 14: 3.4. MontaÊni zidovi

3.50.06 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil CW 100 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigips Duraline Debljina Mineralna12,5 VARIO (GFK) zida vuna 1) Rw,Rmm mm mm dB

2 x 12,5 150 80 60

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) Isover Akustic TF Twin ili 95 mmIsover Akustic TP 1 Plus

Rigips Izolacija Klasa otpornostiDuraline Sirova Klasa na poæar prema12,5 VARIO Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102(GFK) mm mm kg/m3 materijala

2 x 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

2 x 12,51) 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 60-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

2 x 12,52) 40 40 A F 60-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

2 x 12,52) dozvoljeno dozvoljeno A F 90-A

2 x 12,52) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

2 x 12,52) 60 50 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) 40 100 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

Obloga PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1

1 2mm dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

2 x 12,5 6500 5750

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: DIN 18183

Dokaz: certifikati DIN 4102-4

1) 1. sloj s Rigips ploËama RB2) 1. sloj moguÊ s vatrozaπtitnim ploËama Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije trebauloæiti u gipsani graevinski materijal (vididetalje 5.45.00 do 5.45.04).

Prema certifikatu su moguÊe veÊe visine zidova(vidi i tablice, stranice MW 8-10)

Za protupoæarne konstrukcije F 120-A i F 180-A vidi Rigips sustav 3.40.10 iDIN 4102-4.

MW 162

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 162

Page 15: 3.4. MontaÊni zidovi

3.50.06Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil CW 100 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËnaizolacija

Pregradni zid Duraline prema Rigips sustavu 3.50.06 kao boËni element

BoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuiranaRigips zidni profil CW naspojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga sosloboenjem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga, sa spojem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 63 dB

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-cije boËnog graevinskog elementa s toËnodefiniranim spojem na pregradni element.

Dokaz: certifikat ispitivanja, analogno sustavu3.40.06

Navedene vrijednosti uzduæne zvuËne izolacijesu aktualne, provjerene vrijednosti i u skladusu s danaπnjim stanjem tehnike..

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

MW 163

Detalji

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:masivni strop, sirovi pod,gotovi pod i na drvenustropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida namasivne stropove i stropoveiz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida namontaæni zid

5.20.01→5.20.23

Spoj montaænog zida u kom-binaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima spoveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida namasivni zid

5.22.01→5.22.20

Spoj montaænog zida ukombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Spoj montaænog zida namasivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

5.40.01→5.40.52

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 163

Page 16: 3.4. MontaÊni zidovi

3.50.06 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil CW 100 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe prema DIN EN 520 u vezi saDIN 18180

Obrada prema DIN 18181 iRigips-ovim uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162 odnosnoprema podacima

Rigips ispunjivaËi spojeva prema DIN EN 13162 tipovi 4B/3B/3Ai Rigips-ovim uputama za obradu

MW 164

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 164

Page 17: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 165

Zid s dvostrukommetalnompotkonstrukcijom savatrozaπtitnim ploËamaDuraline 12,5 VARIO

3.51.01Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidovi Rigips®

Dvoslojna obloga12,5 mm

ZvuËna zaπtitaRw,R bis 65 dB

Zaπtita od poæarado F 90-A

Visina zida4500 mm

Debljina zida155 mm

Masa zidacca. 58 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

3.51.01

1 Obloga Rigips Duraline 12,5 VARIO, odnosno Rigips Duraline 12,5 VARIO impregniraniOpcionalno 1. sloj sa RF (odnosno RFI, RB, RBI)

PriËvrπÊenje Rigips Duraline brzougradbeni vijci

2 Brtvena traka 2.1 Rigips brtvena trakaZaπtita od Rigips brtvena traka, ako se zaglaivanjem ili poæara Rigips ploËama pokriva cijela debljina obloge, u

pritivnom brtvena traka od mineralne vuneklase negorivosti A, prema DIN 4102-1

2.2 Rigips spojna brtvena traka, dvostrano samoljepljiva

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50 - 06kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vunaZaπtita od poæara Nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 165

Page 18: 3.4. MontaÊni zidovi

3.51.01

MW 166

Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil 2 x CW 50 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigips Duraline Debljina Mineralna12,5 VARIO (GFK) zida vuna 1) Rw,Rmm mm mm dB

2 x 12,5 155 2 x 40 65

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) Isover Akustic TF Twin ili 2 x 45 mmIsover Akustic TP 1 Plus

Obloga PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1

1 2mm dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

2 x 12,5 4500 4000

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dopuπtena DIN 18183

visina zidova

Dokaz: DIN 18183

Rigips Izolacija Klasa otpornostiDuraline Sirova Klasa na poæar prema12,5 VARIO Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102(GFK) mm mm kg/m3 materijala

2 x 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

2 x 12,51) 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 60-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

2 x 12,52) 40 40 A F 60-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

2 x 12,52) dozvoljeno dozvoljeno A F 90-A

2 x 12,52) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

2 x 12,52) 40 100 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) 60 50 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) 2 x 40 30 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

Dokaz: certifikati DIN 4102-4

1) 1. sloj s Rigips ploËama RB2) 1. sloj moguÊ s vatrozaπtitnim ploËama Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije trebauloæiti u gipsani graevinski materijal (vididetalje 5.45.00 do 5.45.04).

Za protupoæarne konstrukcije F 120-A i F 180-A vidi Rigips sustav 3.40.10 iDIN 4102-4.

Prema certifikatu su moguÊe veÊe visine zidova(vidi i tablice, stranice MW 8-10)

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:28 PM Page 166

Page 19: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 167

3.51.01

Pregradni zid Duraline prema Rigips sustavu 3.51.01 kao boËni element

Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil 2 x CW 50 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËnaizolacija

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-cije boËnog graevinskog elementa s toËnodefiniranim spojem na pregradni element.

Dokaz: certifikat ispitivanja, analogno sustavu3.41.01

Navedene vrijednosti uzduæne zvuËne izolacijesu aktualne, provjerene vrijednosti i u skladusu s danaπnjim stanjem tehnike..

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

BoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuiranaRigips zidni profil CW naspojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga sosloboenjem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga, saspojem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 63 dB

Detalji

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:masivni strop, sirovi pod,gotovi pod i na drvenustropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida namasivne stropove i stropoveiz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida namontaæni zid

5.20.01→5.20.23

Spoj montaænog zida u kom-binaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima spoveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida namasivni zid

5.22.01→5.22.20

Spoj montaænog zida ukombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Spoj montaænog zida namasivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

5.40.01→5.40.52

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 167

Page 20: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 168

Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil 2 x CW 50 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida3.51.01

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe prema DIN EN 520 u vezi saDIN 18180

Obrada prema DIN 18181 iRigips-ovim uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162 odnosnoprema podacima

Rigips ispunjivaËi spojeva prema DIN EN 13162 tipovi 4B/3B/3Ai Rigips-ovim uputama za obradu

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 168

Page 21: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 169

Zid s dvostrukommetalnompotkonstrukcijom savatrozaπtitnim ploËamaDuraline 12,5 VARIO

3.51.02Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidovi Rigips®

Dvoslojnaobloga12,5 mm

ZvuËna zaπtitaRw,R 69 dB

Zaπtita od poæarado F 90-A

Visina zidado 6000 mm

Debljina zida205 mm

Masa zidacca. 58 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

3.51.02

1 Obloga Rigips Duraline 12,5 VARIO, odnosno Rigips Duraline 12,5 VARIO impregniraniOpcionalno 1. sloj sa RF (odnosno RFI, RB, RBI)

PriËvrπÊenje Rigips Duraline brzougradbeni vijci

2 Brtvena traka 2.1 Rigips brtvena trakaZaπtita od Rigips brtvena traka, ako se zaglaivanjem ili poæara Rigips ploËama pokriva cijela debljina obloge, u

pritivnom brtvena traka od mineralne vuneklase negorivosti A, prema DIN 4102-1

2.2 Rigips spojna brtvena traka, dvostrano samoljepljiva

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 75 - 06kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 75 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vunaZaπtita od poæara Nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

2.1

NOVO!

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 169

Page 22: 3.4. MontaÊni zidovi

3.51.02 Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil 2 x CW 75 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigips Duraline Debljina Mineralna12,5 VARIO (GFK) zida vuna 1) Rw,Rmm mm mm dB

2 x 12,5 205 2 x 60 69

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz: certifikat

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) Isover Akustic TF Twin ili 2 x 70 mmIsover Akustic TP 1 Plus

Obloga PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1

1 2mm dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

2 x 12,5 6000 5500

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: DIN 18183

Rigips Izolacija Klasa otpornostiDuraline Sirova Klasa na poæar prema12,5 VARIO Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102(GFK) mm mm kg/m3 materijala

2 x 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

2 x 12,51) 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 60-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

2 x 12,52) 40 40 A F 60-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

2 x 12,52) dozvoljeno dozvoljeno A F 90-A

2 x 12,52) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

2 x 12,52) 40 100 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) 60 50 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) 2 x 40 30 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

Dokaz: certifikati DIN 4102-4

1) 1. sloj s Rigips ploËama RB2) 1. sloj moguÊ s vatrozaπtitnim ploËama Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije trebauloæiti u gipsani graevinski materijal (vididetalje 5.45.00 do 5.45.04).

Za protupoæarne konstrukcije F 120-A i F 180-A vidi Rigips sustav 3.40.10 iDIN 4102-4.

Prema certifikatu su moguÊe veÊe visine zidova(vidi i tablice, stranice MW 8-10)

MW 170

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 170

Page 23: 3.4. MontaÊni zidovi

Detalji

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:masivni strop, sirovi pod,gotovi pod i na drvenustropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida namasivne stropove i stropoveiz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida namontaæni zid

5.20.01→5.20.23

Spoj montaænog zida u kom-binaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima spoveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida namasivni zid

5.22.01→5.22.20

Spoj montaænog zida ukombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Spoj montaænog zida namasivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

5.40.01→5.40.52

3.51.02

Pregradni zid Duraline prema Rigips sustavu 3.51.02 kao boËni element

Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil 2 x CW 75 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËnaizolacija

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-cije boËnog graevinskog elementa s toËnodefiniranim spojem na pregradni element.

Dokaz: certifikat ispitivanja, analogno sustavu3.41.02

Navedene vrijednosti uzduæne zvuËne izolacijesu aktualne, provjerene vrijednosti i u skladusu s danaπnjim stanjem tehnike..

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

BoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuiranaRigips zidni profil CW naspojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga sosloboenjem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga, sa spojem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 63 dB

MW 171

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 171

Page 24: 3.4. MontaÊni zidovi

Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil 2 x CW 75 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida3.51.02

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe prema DIN EN 520 u vezi saDIN 18180

Obrada prema DIN 18181 iRigips-ovim uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162 odnosnoprema podacima

Rigips ispunjivaËi spojeva prema DIN EN 13162 tipovi 4B/3B/3Ai Rigips-ovim uputama za obradu

MW 172

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 172

Page 25: 3.4. MontaÊni zidovi

3.51.03

MW 173

Zid s dvostrukommetalnompotkonstrukcijom savatrozaπtitnim ploËamaDuraline 12,5 VARIO

Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidovi Rigips®

Dvoslojnaobloga12,5 mm

ZvuËna zaπtitaRw,R 70 dB

Zaπtita od poæarado F 90-A

Visina zidado 6500 mm

Debljina zida255 mm

Masa zidacca. 59 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

3.51.03

1 Obloga Rigips Duraline 12,5 VARIO, odnosno Rigips Duraline 12,5 VARIO impregniraniOpcionalno 1. sloj sa RF (odnosno RFI, RB, RBI)

PriËvrπÊenje Rigips Duraline brzougradbeni vijci

2 Brtvena traka 2.1 Rigips brtvena trakaZaπtita od Rigips brtvena traka, ako se zaglaivanjem ili poæara Rigips ploËama pokriva cijela debljina obloge, u

pritivnom brtvena traka od mineralne vuneklase negorivosti A, prema DIN 4102-1

2.2 Rigips spojna brtvena traka, dvostrano samoljepljiva

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 100 - 06kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 100 - 06Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vunaZaπtita od poæara Nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

2.1

NOVO!

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 173

Page 26: 3.4. MontaÊni zidovi

3.51.03 Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil 2 x CW 100 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigips Duraline Debljina Mineralna12,5 VARIO (GFK) zida vuna 1) Rw,Rmm mm mm dB

2 x 12,5 255 2 x 80 70

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz: certifikat

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) Isover Akustic TF Twin ili 2 x 95 mmIsover Akustic TP 1 Plus

Obloga PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1

1 2mm dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

2 x 12,5 6500 6000

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dopuπtena DIN 18183

visina zidova

Dokaz: DIN 18183

Rigips Izolacija Klasa otpornostiDuraline Sirova Klasa na poæar prema12,5 VARIO Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102(GFK) mm mm kg/m3 materijala

2 x 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

2 x 12,51) 40 30 A F 30-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A F 60-A

2 x 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

2 x 12,52) 40 40 A F 60-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

2 x 12,52) dozvoljeno dozvoljeno A F 90-A

2 x 12,52) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

2 x 12,52) 40 100 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) 60 50 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

2 x 12,52) 2 x 40 30 A F 90-A (prema DIN 4102-4)

Dokaz: certifikati DIN 4102-4

1) 1. sloj s Rigips ploËama RB2) 1. sloj moguÊ s vatrozaπtitnim ploËama Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije trebauloæiti u gipsani graevinski materijal (vididetalje 5.45.00 do 5.45.04).

Za protupoæarne konstrukcije F 120-A i F 180-A vidi Rigips sustav 3.40.10 iDIN 4102-4.

Prema certifikatu su moguÊe veÊe visine zidova(vidi i tablice, stranice MW 8-10)

MW 174

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 174

Page 27: 3.4. MontaÊni zidovi

Detalji

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:masivni strop, sirovi pod,gotovi pod i na drvenustropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida namasivne stropove i stropoveiz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida namontaæni zid

5.20.01→5.20.23

Spoj montaænog zida u kom-binaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima spoveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida namasivni zid

5.22.01→5.22.20

Spoj montaænog zida ukombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Spoj montaænog zida namasivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

5.40.01→5.40.52

3.51.03

Pregradni zid Duraline prema Rigips sustavu 3.50.04 kao boËni element

Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil 2 x CW 100 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËnaizolacija

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-cije boËnog graevinskog elementa s toËnodefiniranim spojem na pregradni element.

Dokaz: certifikat ispitivanja, analogno sustavu3.41.03

Navedene vrijednosti uzduæne zvuËne izolacijesu aktualne, provjerene vrijednosti i u skladusu s danaπnjim stanjem tehnike..

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

BoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuiranaRigips zidni profil CW naspojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga sosloboenjem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga, sa spojem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 63 dB

MW 175

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 175

Page 28: 3.4. MontaÊni zidovi

Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil 2 x CW 100 - 06

Montaæni zidovi RigipsDvoslojna obloga po strani zida3.51.03

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe prema DIN EN 520 u vezi saDIN 18180

Obrada prema DIN 18181 iRigips-ovim uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162, odnosnoprema podacima

Rigips ispunjivaËi spojeva prema DIN EN 13162 tipovi 4B/3B/3Ai Rigips-ovim uputama za obradu

MW 176

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 176

Page 29: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 177

3.60.20Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidoviRigips®

Zid s jednostrukommetalnompotkon-strukcijom kao zid ustambenoj zgradi

OblogeRigips Die Leichte 25Rigips Die Dicke 20Rigips Die Dicke 25

ZvuËna zaπtitaRw,R do 53 dB(s dodatnom oblogom

Rigips Die Dicke 20 + 12,5mm)

Zaπtita od poæaraF 30-AF 90-A

Visina zidado 5000 mm

Debljina zida100 mm do150 mm

Masa zidacca. 39 kg/m2

do cca. 50 kg/m2

(bez dodatne obloge

Rigips Die Dicke 20 + 12,5 mm)

Zidovi u stambenojzgradi sa ili bezizolacije

3.60.20

Vodoravni presjek

1 Obloga Rigips Die Leichte 25 (odnosno Die Leichte 25 RBI)Rigips Die Dicke 20 (odnosno Die Dicke 20 RFI)

PriËvrπÊenje Rigips brzougradbeni vijci TN

2 Brtvena traka Rigips brtvena trakaZaπtita od Rigips brtvena traka, ako se zaglaivanjem ili poæara Rigips ploËama pokriva cijela debljina obloge,

u pritivnom brtvena traka od mineralne vuneklase negorivosti A, prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06, odnosnozidni profil UW 60 - 06 kao spoj na pod ina strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06, odnosnozidni profil CW 60 - 06

Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vunaZaπtita od poæara Klase graevinskog materijala A taliπta

≥ 1000 °C prema DIN 4102-4, odnosnoprema podacima

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 177

Page 30: 3.4. MontaÊni zidovi

Obloga Zidni Debljina Mineralnaprofil zida vuna Rw,RCW

mm mm mm dB

Die Dicke 20 60 100 60 48

50 100 40 43

Die Dicke 25 75 125 40 43

100 150 40 42

Die Leichte 25 50 100 - 36

Die Leichte 25 50 100 40 411)

Die Dicke 20 + 12,5 60 125 - 50

Die Dicke 20 + 12,5 60 125 60 52

Die Dicke 20 + 12,5 75 140 60 53

3.60.20

MW 178

1) Razmak nosaËa ≤ 625 mm2) ElektriËne kutije treba uloæiti u gipsane

graevinske materijale, u skladu scertifikatom ispitivanja.

Obloga Zidni Mineralna vuna Klasa otpornostiprofil Sirova na poæar premaCW Debljina gustoÊa DIN 4102

mm mm kg/m3

Die Dicke 20 60 - - F 30-A

Die Dicke 20 60 40 dozvoljeno F 30-A

Die Leichte 25 50 - - F 30-A

Die Leichte 251) 2) ≥ 50 403) dozvoljeno F 30-AB

Die Dicke 202) 60 60 50 F 90-A

Die Dicke 252) ≥ 50 40 40 F 90-A

Die Dicke 20 + 12,5 RF1) 2) 60 - - F 90-A

Die Dicke 20 + 12,5 RF1) 2) 60 40 dozvoljeno F 90-A

Die Dicke 20 + 12,5 RF1) 2) 75 40 dozvoljeno F 90-A

Debljina Zidni Deblji- PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1obloge profil na zida

CW 1 2mm mm mm dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

Die Dicke 20 60 100 3000* 3000*

Die Dicke 251) 50 100 3000* 3000*

Die Dicke 25 75 125 4000 3750

Die Dicke 25 100 150 5000 4500

20 + 12,5 60 125 3750 3500

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomZidni profili CW 50/75/100 - 06

Montaæni zidovi RigipsObloga Die Leichte, Die Dicken

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dopuπtena DIN 18183

visina zidova

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao πto su,primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolskiprostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom uvisini poda s dvije strane zida od ≥1,0 m.

* Dokaz: certifikati

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao πto su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËkiprostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-ne zida od < 1,0 m.

1) alternativa: Die Leichte 25

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupak procjenjivanja.

Dokaz: certifikat

Napomena: Rigips naËelno preporuËujeugradnju elektriËnih kutija tako da se nalazeunutar debljine obloge!3) Izolacija min. klase graevinskog materjiala

B2 prema DIN 4102-1.

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) Navedena je vrijednost izmjerena uz razmaknosaËa od 1000 mm. Kod razmaka nosaËaod 625 mm vrijednost zvuËne izolacije Rw,Rtreba smanjti za 1 dB!

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 178

Page 31: 3.4. MontaÊni zidovi

BoËni zid

Obloga sa spojem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 63 dB*

MW 179

3.60.20Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomZidni profili CW 50/75/100 - 06

Montaæni zidovi RigipsObloga Die Leichte, Die Dicken

Ugradnja vrata

Stupovi vrata sa zidnim profilmaRigips CWZa lake vratne konstrukcije do visineprostorije od max. 2,60 m, πirinevrata od max. 90 cm i mase vratnogkrila od max. 25 kg, okviri vrata semogu priËvrstiti na normalne zidneprofile Rigips CW. Radi izbjegavanja nepredvidljivihoptereÊenja, naËelno preporuËamoupotrebu profila za ukruÊenje RigipsUA.

Stupovi vrata s profilima zaukruÊenje Rigips UAZa teπke vratne konstrukcije ugradnjavrata se obavlja s ËeliËnim okvirima,koji se priËvrπÊuju na profile zaukruÊenje Rigips UA (debljina materi-jala 2 mm).

Iznad otvora vrata treba predvidjetiRigips nadvratni profil kao nadvrat-nik, ili zidni profil Rigips UW, koji seËvrsto spaja s profilima za ukruÊenjeRigips UA.Spojevi ploËa se ne smiju nalaziti nanosaËu vrata, veÊ uvijek zamaknutiiznad otvora vrata. Stoga se u profilnadvratnika ugrauju barem 2dodatna profila nosaËa.Dalje upute i tablice za proraËun stu-pova vrata nalaze se u 5.40.01 do5.40.24.

Uzduæna zvuËnaizolacija

Pregradni zid Duraline prema Rigips sustavu 3.60.20 kao boËni element

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izolaci-je boËnog graevinskog elementa s toËnodefiniranim spojem na pregradni element.

* Vrijednosti uzduæne zvuËne izolacije, kojesluæe za orijentaciju, su raËunske vrjiednosti soblogom od 2 x 12,5 mm i razmakom nosaËaod 625 mm.

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

BoËni zid

Obloga kontinuirana,CW profil na spojnoj toËki nijepotreban

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R = 56 dB*

BoËni zid

Obloga s osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËneizolacijeRL,w,R ≥ 66 dB*

Potkonstrukcija - shema ugradnje

Obloga - montaæna shema

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 179

Page 32: 3.4. MontaÊni zidovi

3.60.20

MW 180

Detalji

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomZidni profili CW 50/75/100 - 06

Montaæni zidovi RigipsObloga Die Leichte, Die Dicken

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:masivni strop, sirovi pod,gotovi pod i na drvenustropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lakefasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida namasivne stropove i stropoveiz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u kom-binaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima spoveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida namontaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida ukombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtitaod rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida namontaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida napredzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida namasivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida namasivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

5.40.01→5.40.52

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe prema DIN EN 520 u vezi saDIN 18180

Obrada prema DIN 18181 iRigips-ovim uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162, odnosnoprema podacima

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 180

Page 33: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 181

3.71.01Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidovi Rigips®

Premjestivi zid s jed-nostrukom metalnompotkonstrukcijomRimodul VT 100

Jednoslojna obloga Rigps dekorativneploËe RBBez zahtjeva na zaπtitu od poæara

Rimodul VT 100

Visina zidado 4500 mm

Debljina zida100 mm

Masa zidacca. 23 kg/m2

docca. 27 kg/m2

3.71.01

ZvuËna zaπtitaRw,R 39 dB

Rimodul VT 100 - bez zahtjeva na zaπtitu od poæara(Kod zahtjeva na zaπtitu od poæara vidi Rigips sustav 3.71.04)

Vodoravni presjek (oznaËeno: alternativa s hut-profilima)

1 Obloga Rigips dekorativne ploËe RB (bzw. RBI)Od Rigips ploËa RB (bzw. RBI)

PriËvrπÊenje s priËvrsnim spojnicama„Slim gap” (alternativa: shut-profilima kao Rigips-sustav 3.71.04)

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca

3 Pot- 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 75 - 06konstrukcija kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 75 - 06, predπtancani,Unutarnji kut Razmak ≤ 1250 mm

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vuna

5 Zaglaivanje 5.2 Pokrivanje spojeva PVC pokrivni profil, 18 mmspojeva (alternativa: PVC pokrivni profil 34 mm, u vezi s

hut-profilima)Spoj na strop U-pokrivni profil 100 x 30

5.5 Sokl PVC sokl profil sa steznim limom

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 181

Page 34: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 182

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil CW 75-06

Montaæni zidovi Rigips, premjestivi, jednoslojna obloga

Dekorativne ploËe PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1Rigips RB

1 2mm dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

12,5 45001) 3500

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao πto su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËkiprostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-ne zida od < 1,0 m.PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao πto su,primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolskiprostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom uvisini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

Dokaz: DIN 18183

1) Zbog maksimalne duljine dekorativnih ploËaRigips RB koja se moæe isporuËiti i koja iznosi3500 mm, kod veÊih visina zidova u ovompodruËju vodoravni hut-profil treba osiguratipodloæenim Rigips zidnim profilom UW 75-06.

VeÊe visine zidova na upit!

Upute zaproizvode imontiranje

Treba se pridræavati uputa za visinezidova veÊe od 3,50 m..

Za detalje ugradnje vidi stranicevezane uz Rigips sustave 3.71.01 do3.71.04

Dijelove proizvoda treba utiËno mon-tirati. Na raspolaganju su razne vrsteostakljenja. Za proizvode koji imajuveliku naleænu povrπinu (staklenezidove) s dvostrukim ostakljenjemnudi se sustav Rimodul DV 100.Molimo, uputite nam upit!

Za spajanje na spuπtene stropove vidiRigips detalj 5.16.01→5.16.54.Prema izboru se maksimalni rasterod 1250 mm moæe optiËki prilagodi-ti odreenim graevinskim uvjetima. Standardna boja vidljivh profila jebijela. Prema izboru, mogu se naruËi-ti i u sivoj, smeoj i crnoj boji.Posebne boje i alternativni materijalina upit.

3.71.01

Rigidur Debljina Mineralnazida vuna Rw,R

mm mm mm dB

12,5 100 40 39*

ZvuËna zaπtita

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz:*U skladu s montaænim zidom prema Rigipssustavu 3.40.02, nakon odbijanja 2 dB zamontaæu!

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 182

Page 35: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 183

3.71.04Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Premjestivi zid s jed-nostrukom metalnompotkonstrukcijomRimodul VT 100 F 30

Jednoslojna obloga Rigps dekorativneploËe RFSa zahtjevima na zaπtitu od poæara

Montaæni zidovi Rigips®

Rimodul VT 100 F 30

1 Obloga Zaπtita od poæara Dekorativne ploËe RF (RFI)od vatrozaπtitne ploËe Rigips RF (RFI)

PriËvrπÊenje s hut-profilima (verzija za umetanje ili vijËana verzija)

2 Spojna brtva Zaπtita od poæara Rigips spojna brtva A1 od mineralne vune,klasagraevinskog materijala A prema DIN 4102-1

3 Pot- 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 75 - 06konstrukcija kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 75 - 06 ili zidni profil CW75 - 06 s osloboenjima u krakovimaRazmak ≤ 1250 mm

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vunaZaπtita od poæara Mineralna vuna klase graevinskog materijala A

taliπta ≥1000oC u skladu s DIN 4102-4, odnosno prema podacima

5 Zaglaivanje 5.2 Pokrivanje spojeva PVC pokrivni profil, 34 mmspojeva 5.5 Spoj strop/ Krajnji hut-profil za PVC pokrivni profil, 34 mm

Sokl Krajnji hut-profil za PVC letvu sokla

ZvuËna zaπtitaRw,R 39 dB

Zaπtita od poæaraF 30-AB

Debljina zida100 mm

Masa zidacca. 27 kg/m2

Vodoravni presjek

3.71.04

Visina zidado 3000 mm(bez zahtjeva na zaπtitu od poæara

do 4500 mm)

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 183

Page 36: 3.4. MontaÊni zidovi

nje vijcima se obavlja spojnim profili-ma i vijcima za lim 3,5 x 9 mm na raz-maku ≤ 300 mm. ElektriËne kutijetreba ugraditi s meusobnim poma-kom i ne smiju se nalaziti direktnojedna nasuprot drugoj. Standardna boja vidljivh profila jebijela. Prema izboru, mogu se naruËi-ti i u sivoj, smeoj i crnoj boji.Posebne boje i alternativni materijalina upit.

Treba se pridræavati uputa koje seodnose na visine zidova. Ostakljenjeza protupoæarnu zaπtitu u premjesti-vom pregradnom zidu Rimodul VT100 F 30 isporuËuje se na zahtjev!Protupoæarna se konstrukcija smijespojiti samo na masivne stropove.PostraniËni se spoj moæe izvesti namasivne zidove i/ili montaæne zidoveF30. Krajnji se hut-profili (5.5) spajajuu podruËju postraniËnog spoja. UpodruËju spoja na pod i strop spaja-

3.71.04

MW 184

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil CW 75-06

Montaæni zidovi Rigips, premjestivi, jednoslojna obloga

Dekorativne ploËe PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1Rigips RB/RF

1 2mm dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

12,5 45001) 35001)

12,5 3000 3000

Dekorativne ploËe Debljina MineralnaRigips RF zida vuna Rw,Rmm mm mm dB

12,5 100 40 39*

Dopuπtenevisine zidova

ZvuËna zaπtita DIN 4109

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao πto su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËkiprostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-ne zida od < 1,0 m.

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao πto su,primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolskiprostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom uvisini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

Dokaz: certifikat, odnosno DIN 18183

1) Zbog maksimalne duljine dekorativnih ploËaRigips RB koja se moæe isporuËiti i koja iznosi3500 mm, kod veÊih visina zidova u ovompodruËju vodoravni hut-profil treba osiguratipodloæenim Rigips zidnim profilom UW 75-06.Zidove na koji se postavljaju zahtjevi na zaπti-tu od poæara treba izvesti s dekorativnimploËama Rigips RF, koje se ugrauju samo kaoËitave ploËe bez popreËnih spojeva.Kod zidova bez zahtjeva na zaπtitu od poæaramogu se upotrijebiti dekorativne ploËe RigipsRB (od Rigips ploËa RB).

VeÊe visine zidova na upit!

Dekorativne ploËe Mineralna vuna Klasa otpornostiRigips RF Sirova na poæar prema

Debljina gustoÊa DIN 4102mm mm kg/m3

12,5 60 40 F 30-AB

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dikaz: certifikat

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz:*U skladu s montaænim zidom prema Rigipssustavu 3.40.02, nakon odbijanja 2 dB zamontaæu!

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

Upute za proizvode imontiranje

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 184

Page 37: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 185

3.71.01 bis 3.71.04Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil CW 75-06

Montaæni zidovi Rigips, premjestivi, jednoslojna obloga

3.71.00 ASpojevi na pod i strop

PotkonstrukcijaShema za ugradnju

Ugradnja okvira vrataPresjek kroz otvor vrata

3.71.00 BPrimjer montaæe kuta zida(samo Rigips sustav 3.71.01)

alternativa:U-pokrivni profil100 x 30(samo Rigipssustav 3.71.01)

alternativa:PVC sokl profilsa spojnim limom(samo Rigipssustav 3.71.01)

Posebni detalji

Ugradnja vrataStupovi vrata s Rigips zidnimprofilima CW 75 - 06Kod laganih vratnih konstrukcija dovisine prostorije od max. 2,60 m, πiri-ne vrata od max. 90 cm i mase vrat-nog krila od max. 25 kg okviri vratase mogu priËvrstiti na normalneRigips zidne profile CW 75-06.Radi izbjegavanja nepredvidivihoptereÊenja, u naËelu preporuËuje-mo upotrebu profila za ukruÊenjeRigips UA 75 - 2.

Stupovi vrata s profilima zaukruÊenje Rigips UA 75-2Kod teπkih vratnih konstrukcijaugradnja vrata se obavlja s ËeliËnimokvirima, koji se priËvrπÊuju na profi-le za ukruÊenje Rigips UA 75-2.

Iznad otvora vrata kao nadvratniktreba predvidjeti Rigips nadvratniprofil 75 ili Rigips zidni profil UW 75-06, koji se Ëvrsto spaja s profilima zaukruÊenje Rigips UA 75-2.

Spojevi ploËa ne smiju biti na nosaËuvrata, veÊ uvijek moraju biti pomak-nuti iznad otvora vrata. Stoga se uprofil oslonca vrata ugrauju barem2 dodatna profila nosaËa. Daljeupute i tablice za proraËun stupovavrata nalaze se u 5.40.01 do5.40.24. Prema dræavnim propisima,na zidne konstrukcije F 30 kodugradnje vrata ne postavljaju se pro-tupoæarni zahtjevi.

1 Obloga Rigips dekorativne ploËe RB / RF (odnosno RBI/RFI)

3 Potkonstrukcija 3.2 NosaË Rigips zidni profil UW 75 - 06, sa/bez preπtancanja

3.4 NosaË vrata Profil za ukruÊenje Rigips UA 75 - 2, 2 mm debelo

5 Spojni profili PocinËani hut-profil s PVC-letvicom

6 Okvir vrata

Kutevi zidova za konstrukcije koje nisu protu-poæarne smiju se izvesti prema gornjem detalju.Pritom Rigips dekorativne ploËe treba jednosta-vno izviti pod 90° na V-osloboenje.

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 185

Page 38: 3.4. MontaÊni zidovi

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe prema DIN EN 520 u vezi saDIN 18180

Obrada prema DIN 18181 iRigips-ovim uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162

3.71.01 do 3.71.04

MW 186

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijomRigips zidni profil CW 75-06

Montaæni zidovi Rigips, premjestivi, jednoslojna obloga

Rimodul VT 100, odnosno Rimodul VT 100 F 30 kao postraniËni graevinski elementZvuËna uzduænaizolacija

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

Dokaz: certifikat

Navedene vrijednosti uzduæne zvuËne izolacijesu aktualne, provjerene vrijednosti i u skladusu s danaπnjim stanjem tehnike.

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

BoËni zid

Jednoslojna obloga kontinuirana,CW profil na spojnoj toËki nijepotreban

Iznos uzduæne zvuËne izolacijeRL,w,R = 56 dB

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 186

Page 39: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 187

3.75.10Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidovi Rigips®

Zakrivljeni zid sjednostrukommetalnompotkonstrukcijom

Jednoslojna iviπeslojna oblogaRiflex

ZvuËna zaπtitaRw,R 35 do 47 dB

Zaπtita od poæaraF 30-A do F 120-A

Visina zidado 5250 mm

Debljina zida62 mm do98 mm

Masa zidacca. 14 kg/m2 (1 x 6,0)

cca. 27 kg/m2 (2 x 6,0)

cca. 40 kg/m2 (3 x 6,0)

(bez izolacije)

1 Obloga Riflex

PriËvrπÊenje Rigips brzougradbeni vijci TN

2 Brtvena traka 2.1 Rigips brtvena trakaZaπtita od Rigips brtvena traka, ako se zaglaivanjem ili poæara Rigips ploËama pokriva cijela debljina obloge,

u pritivnom brtvena traka od mineralne vuneklase negorivosti A, prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50 - 06Odnosno zidni profil za luËne zidove UW 50 - 06

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50 - 06

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vunaZaπtita od Mineralna vuna klase graevinskog materijala poæara A taliπta ≥1000°C u skladu s DIN 4102-4,

odnosno prema podacima

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti i zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO, i Rigips trakama za ojaËanje od staklenih vlakana

3.75.10

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 187

Page 40: 3.4. MontaÊni zidovi

3.75.10

MW 188

Riflex Mineralna vuna Klasa otpornostiSirova na poæar

Debljina gustoÊa DIN 4102mm mm kg/m3

1 x 6,0 40 40 F 30-A

2 x 6,0 40 100 F 60-A

3 x 6,0 40 100 F 90-A

4 x 6,0 40 100 F 120-A

Riflex PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1

1 2mm dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

1 x 6,0 37501) 3500

2 x 6,0 4250 4000

3 x 6,0 4750 4500

4 x 6,0 52502) 4750

Zid s jednostrukom metalnompotkonstrukcijom, zakrivljen

Montaæni zidovi Rigips, Jednoslojna i viπeslojna obloga

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dopuπtenevisine zida

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao πto su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËkiprostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-ne zida od < 1,0 m.PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao πto su,primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolskiprostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom uvisini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao πto su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËkiprostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-ne zida od < 1,0 m.PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao πto su,primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolskiprostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom uvisini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

1) Kod poæarnog optereÊenja 3500 mm.2) Kod poæarnog optereÊenja 5000 mm.

Dokaz: certifkati

VeÊe visine zida na upit!

Dokaz: certifkati

Riflex Debljina Mineralnazida vuna Rw,R

mm mm mm dB

1 x 6,0 62 40 35

2 x 6,0 74 40 41

3 x 6,0 86 40 47

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 188

Page 41: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 189

3.75.10Zid s jednostrukom metalnompotkonstrukcijom, zakrivljen

Montaæni zidovi Rigips, Jednoslojna i viπeslojna obloga

Obradapovrπine

Zaglaivanje Ëitave povrπine nije pot-rebno. PreporuËa se kod posebnihzahtjeva na svjetlosne odnose i

izuzetnih zahtjeva na ravnost podloge, npr. kod lakiranja i metalnih tapeta.

Upute za montiranje:FormirajuÊi spoj na pod i strop zakrivlje-nog zida moæe se izvesti pomoÊu pre-dπtancanih U-zdinih profila za oblezidove, koji se vijcima priËvrπÊuju nastrop i pod uz umetanje spojne brtve.Rigips zidni profili CW postavljaju se upodne i stropne profile na razmaku od300 mm. Specijalna gipsana ploËa Riflex se suhosavijena vijcima priËvrπÊuje direktno naRigips zidne profile CW. Prvi sloj oblogepriËvrπÊuje se brzougradbenim vijcimaTN, 3,5 x 19 mm (a = 550 mm), a drugibrzougradbenim vijcima TN, 3,5 x 35mm (a = 200 mm).Spojevi se ispunjavaju i zaglaujuRidurit ispunjivaËem spojeva i Rigips tra-kama za ojaËanje od staklenih vlakana.Kvalitete izvedbe moraju biti u skladu srazredima kvalitete Q1 - Q4, vidi IGG-predloæak Nr. 2.

Ako se montaæni zid produljuje zakri-vljenim Riflex zidom, eventualnu raz-liku debljine konstrukcije treba izjed-naËiti trakama od Rigips ploËa kojesu direktno priËvrπÊene na nosaË.Da bi se izbjegli zvuËni mostovi, kodspajanja na montaæne zidove Rigipszidni profil CW se montira sa Rigipsspojnom brtvom. Kod visokih zahtje-va na zvuËnu zaπtitu vidi primjerespajanja s dilatacijskim spojem,odnosno s oblogom u kojoj je naËin-jeno osloboenje.Rigips-detalj 5.20.01→5.20.23.

Viπestruke moguÊnosti izvedbe Riflexmontaænog zida predstavljene su udetaljnim uputama.

Upute za proizvodei montiranje

SliËni detalji

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:masivni strop, sirovi pod,gotovi pod i na drvenustropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lakefasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida namasivne stropove i stropoveiz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u kom-binaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima spoveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida namontaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida ukombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Spoj montaænog zida namontaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida napredzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida namasivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida namasivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata inadsvjetala

5.40.01→5.40.52

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 189

Page 42: 3.4. MontaÊni zidovi

3.75.10

MW 190

Specijalna gips-ploËa Riflex Suho oblikovljiva, fleksibilna ploËaod gipsa s obostranim staklenim voalom. Klasa graevinskogmaterijala A1 prema DIN 4102-1, prema certifikatu (AbP)

TehniËki podaci uzduæno popreËnona ploËu na ploËu

Naprezanje loma (N) 590 430

Savojna vlaËna ËvrstoÊa (N/mm2) 14,0 9,8

E-Modul (N/mm2) 6500 5000

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Mineralna vuna prema DIN EN 13162,odnosno prema podacima

Toplinska zaπtita prema DIN 4108

ZvuËna zaπtita prema DIN 4109

Zid s jednostrukom metalnompotkonstrukcijom, zakrivljen

Montaæni zidovi Rigips, Jednoslojna i viπeslojna obloga

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 190

Page 43: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 191

3.80.10Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidovi Rigips®

Protupoæarni πaht-zids jednostrukommetalnompotkonstrukcijom

Dvoslojna oblogaRidurit

ZvuËna zaπtitaRw,R do 38 dB

Zaπtita od poæaraF 90-A Poæarno optereÊenje od straneprostorije ili od strane πahta

Visina zidado 10000 mm

Masa zidacca. 39 kg/m2

(bez izolacije)

3.80.10

1 Obloga 2 x Ridurit 20 PriËvrπÊenje Rigips brzougradbeni vijci ili spojnice

od ËeliËne æice (samo Ëeoni bridovi)

2 Spojna brtva ZvuËna zaπtita Rigips spojna brtva, min. klasa graevinskog materjiala B2 prema DIN 4102-1, (5 mm) ako se zaglaivanjem ili Ridurit ploËamapokriva Ëitava debljina obloge

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06kao spoj na pod i strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06

Izolacija dopuπtena kao toplinska / zvuËna izolacija

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO, i Rigips trakama za ojaËanje od staklenih vlakana.

Vodoravni presjek

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 191

Page 44: 3.4. MontaÊni zidovi

3.80.10

MW 192

Protupoæarni πaht-zid F 90 s jednostrukommetalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

Dopuπtenevisine zida

Dopuπtene visinezidova kod ugradnjemodularnih okvira

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao πto su,primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolskiprostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom uvisini poda s dvije strane zida od ≥1,0 m.

Dokaz: certifkat

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao πto su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËkiprostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-ne zida od < 1,0 m.

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

Smanjenje iznosa zvuËne izolacije Rw,R kodugradnje kontrolne zaklopke::- cca. 1 dB za πaht-zidove bez mineralne vune- do 3 dB za πaht-zidove s mineralnom vunom(Rigips-ove iskustvene vrijednosti)

Iznosi zvuËne izolacije opisuju direktnu zvuËnuizolaciju kroz jedan πaht-zid (npr. πum instala-cija iz πahta u prostoriji). Kod prijenosa zvukakroz etaæni strop dva πaht-zida sluæe kao zao-bilazni put zvuka pored stropa. U ovom sesluËaju moæe uzeti iznos zvuËne izolacij RLw,Rod cca. 60 dB (Rigips-ova iskustvena vrijed-nost).

Obloga Rigips Debljina MineralnaRidurit zidni profil zida vuna Rw,R

CWmm mm mm dB

2 x 20 ≥ 50-06 ≥ 90 - 32

2 x 20 ≥ 50-06 ≥ 90 40 38

Debljina Rigips Razmak PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1obloge zidni profil zidnih 1 2

CW profila dopuπtena visina dopuπtena visina mm mm mm mm mm

50-06 ≤ 625 7500 4000

2 x 20 75-06 ≤ 625 9000 7000

100-06 ≤ 625 10000 7500

50-06 ≤ 1000 6000 -

2 x 20 75-06 ≤ 1000 7500 5500

100-06 ≤ 1000 9000 7500

Debljina Rigips Razmak PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1obloge zidni zidnih 1 2

profil profila dopuπtena visina mm dopuπtena visina mmCW

bez prekinutog 1 profil 2 profila bez prekinutog 1 profil 2 profilamm mm mm profila prekinut prekinuta profila prekinut prekinuta

50-06 ≤ 625 7500 5000 2500 4000 2200 20002 x 20 75-06 ≤ 625 9000 7500 3500 7000 5000 2300

100-06 ≤ 625 10000 7500 5000 7500 5000 250050-06 ≤ 1000 6000 3000 2000 nije dopuπteno nije dopuπteno nije dopuπteno

2 x 20 75-06 ≤ 1000 7500 5500 2500 5500 2500 nije dopuπteno100-06 ≤ 1000 9000 7500 3000 7500 3000 nije dopuπteno

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 192

Page 45: 3.4. MontaÊni zidovi

Protupoæarni πaht-zid F 90 s jednostrukommetalnom potkonstrukcijom

MW 193

3.80.10Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

3.80.10 AIzvedba ugla(za 2- ili 3-strani πaht-zid)

Detalji3.80.10 BSpoj na strop (masivni strop)

3.80.10 CSpoj na strop (spuπteni strop)

3.80.10 DSpoj pregradnog zida

3.80.10 ESpoj na pod

3.80.10 FKontrolna zaklopka "Alu-SchachtwandF 90" od Riegelhof & Gärtner (RUG),spremna za ugradnju

Detalj 3.80.10 AKod kuteva zidova (3.80.10 A) oblo-ge na zidne profile Rigips CW trebapriËvrstiti Rigips brzougradbenim vij-cima TN (35 mm, odnosno 55 mm),na razmaku od 200 mm.Spojevi Ëeonih bridova po izboru semogu izvesti Rigips brzougradbenimvijcima TN (55 mm) ili spojnicama odËeliËne æice 50/11,25/1,53, na raz-maku od 200 mm.

Detalj 3.80.10 BAko πaht-zid treba spojiti na masivnestropove, vidi detalj 3.80.10 B.

Detalj 3.80.10 CAko πaht-zid treba spojiti na ovjeπe-ne ili direktno priËvrπÊene spuπtenestropove, samostojeÊe F 90, vidiDetalj 3.80.10 C.

Detalj 3.80.10 DAko pregradne zidove treba spojitina πaht-zid, spojevi moraju biti jaki.

Detalj 3.80.10 EMontaæne zidove u naËelu trebapostaviti na sirove podove. ZaspreËavanje prijenosa zvuka pritomizmeu estriha i pregradnog zidatreba postaviti rubne izolacijsketrake.

Detail 3.80.10 FRUG kontrolna zaklopka, koja jespremna za ugradnju, u Rigips πaht-zid priËvrπÊuje se pomoÊu Rigipsbrzougradbenih vijaka TN i RUG-montaænih stezaljki. Na straænjojstrani πaht-zida treba obodno priËvr-stiti isporuËene trake od ploËa. Naprednoj strani πaht-zida okvir kon-trolne zaklopke treba obodno ispuni-ti i zagladiti ispunjivaËem spojevaVARIO.Za dalje pojedinosti vidi detalj Rigips(sustava) 5.46.05 i certifikat (AbP) P-3138/4344-MPA BS (E01).

1 Vatrozaπtitna ploËa Ridurit1.2 Obloga spojnog pregradnog zida2 Rigips spojna brtva3.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 063.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 065.1 Rigips trake za ojaËanje od

staklenih vlakana5.2 Zaπtitni kutnici (po potrebi)5.3 Ridurit ispunjivaË spojeva6 plivajuÊi estrih, odnosno

suhi estrih

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 193

Page 46: 3.4. MontaÊni zidovi

Spoj na pod:Vijcima M6x25 u ekspandirajuÊimtiplima za metal M6 x 20, na razma-ku ≤1000 mm na Rigips spojnubrtvu..

Spoj na strop:Vijcima M6x25 u ekspandirajuÊimtiplima za metal M6 x 20, na razma-ku ≤ 500 mm na Rigips spojnu brtvu.Spoj izmeu dviju Ridurit ploËa i stro-pa obraditi Ridurit ispunjivaËem spo-jeva.

Spoj na zid:©aht-zid se smije spojiti i na montaæ-ne zidove F 90-A. Pritom preporuËu-jemo jaki spoj direktno na Rigipszidni profil CW montaænog zida (akona mjestu spoja nema zidnog profilaRigips CW, treba ga dodatno ugradi-ti).

Obloga:1. sloj - priËvrπÊenje u profile nosaËaRigips brzougradbenim vijcima 3,5 x35 mm, razmak vijaka 600 mm (upodruËju kuta ≤ 200 mm).Kod Ëistih rubova ploËa dovoljan jetupi spoj, bez ispunjenja spojeva.

2. sloj - priËvrπÊenje u Rigips zidneprofile Rigips brzougradbenim vijci-ma 3,5 x 55 mm, razmak vijaka od250 mm (u podruËju kuta ( 200 mm).Alternativa: kutno spajanje spojnica-ma dimenzija 50 x 11,25 x 1,53 mm.

2. sloj obloge nasuprot 1. sloju oblo-ge - horizontalno zamaknut cca. 200mm, a vertikalno cca. 600 mm.Spojeve ispod umetnute trake zaojaËanje od staklenih vlakana ispuni-ti Ridurit ispunjivaËem sojeva.

Ugradbeni elementi:Za ugradnju kontrolnih zaklopki,koje su spremne za ugradnju, vididetalj 3.80.10 F.

Treba ugraditi elektriËne kutije.

Oblaganje keramiËkim ploËicama:KeramiËke ploËice do 8 mm smiju sejednostrano postaviti i ne utjeËu naklasu otpornosti na poæar.

3.80.10

MW 194

Vatrozaπtitna ploËa Ridurit Specijalna vatrozaπtitna ploËa od gipsa s udjelom celuloze i dodatnim ojaËanjem od staklenog voala; klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 prema odobrenju (AbZ)

Izvedba prema DIN 18183

Obrada prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputiza obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci Ridurit brzougradbeni vijci

Protupoæarni πaht-zid F 90 s jednostrukommetalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

Upute za montiranje

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 194

Page 47: 3.4. MontaÊni zidovi

Dvoslojna oblogaRigips Die Dicke 25

MW 195

3.80.11Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidovi Rigips®

Protupoæarni πaht-zids jednostrukommetalnom potkonstrukcijom

ZvuËna zaπtitaRw,R do 40 dB

Zaπtita od poæaraF 90-A Poæarno optereÊenje od straneprostorije ili od strane πahta

Visina zidado 9000 mm

Masa zidacca. 48 kg/m2

(bez izolacije)

1 Obloga 1.1 Rigips Die Dicke 25 (odnosn Die Dicke 25 RFI)1.2 PriËvrπÊenje Rigips brzougradbeni vijci TN

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva A1, d = 12 mmKlasa graevinskog materijala A premaDIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06kao spoj na pod i strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06

4 Izolacija dopuπtena kao toplinska / zvuËna izolacija

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Vodoravni presjek

3.80.11

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 195

Page 48: 3.4. MontaÊni zidovi

3.80.11

ZvuËna zaπtita DIN 4109

MW 196

Protupoæarni πaht-zid F 90 s jednostrukommetalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

Obloga Rigips Debljina MineralnaRigips zidni profil zida vuna Rw,RDie Dicke 25 CWmm mm mm dB

2 x 25 ≥ 50-06 ≥ 100 - 33

2 x 25 ≥ 75-06 ≥ 125 60 40

Smanjenje iznosa zvuËne izolacije Rw,R kodugradnje kontrolne zaklopke:- cca. 1 dB za πaht-zidove bez mineralne vune- do 3 dB za πaht-zidove s mineralnom vunom(Rigips-ove iskustvene vrijednosti)

Iznosi zvuËne izolacije opisuju direktnu zvuËnuizolaciju kroz jedan πaht-zid (npr. πum instala-cija iz πahta u prostoriji). Kod prijenosa zvukakroz etaæni strop dva πaht-zida sluæe kao zao-bilazni put zvuka pored stropa. U ovom sesluËaju moæe uzeti iznos zvuËne izolacije RLw,Rod cca. 60 dB (Rigips-ova iskustvena vrijed-nost).

Dopuπtenevisine zida

Dopuπtene visinezidova kod ugradnjemodularnih okvira

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao πto su,primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolskiprostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom uvisini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

Dokaz: certifkat

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao πto su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËkiprostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-ne zida od < 1,0 m.

Debljina Rigips Razmak PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1obloge zidni profil zidnih 1 2

CW profila dopuπtena visina dopuπtena visinamm mm mm mm mm

50-06 ≤ 1000 6000 3500

2 x 25 75-06 ≤ 1000 7500 5500

100-06 ≤ 1000 9000 7500

Debljina Rigips Razmak PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1obloge zidni profil zidnih 1 2

CW profila dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

bez prekinutog 1 profil 2 profila bez prekinutog 1 profil 2 profilamm mm mm profila prekinut prekinuta profila prekinut prekinuta

50-06 ≤ 1000 6000 3500 2000 3500 2200 nije dopuπteno2 x 25 75-06 ≤ 1000 7500 5500 2600 5500 3000 2100

100-06 ≤ 1000 9000 7500 3500 7500 3500 2200

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 196

Page 49: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 197

3.80.11Protupoæarni πaht-zid F 90 s jednostrukommetalnom reπetkom s vertikalama

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

3.80.11 AIzvedba kuta(za 2- ili 3-strani πaht-zid)

Detalji3.80.11 BSpoj na strop (masivni strop)

3.80.11 CSpoj na pod

Detalj 3.80.11 AKod kuteva zidova obloge na zidneprofile Rigips CW treba priËvrstitiRigips brzougradbenim vijcima, narazmaku od 200 mm.Spoj Ëeonog brida nije potreban.

Detalj 3.80.11 BSpajanje na masivne zidove i podoveizvodi se prema detalju 3.80.11 B.Ovaj πaht-zid smije se spojiti i nadirektno priËvrπÊene i ovjeπene mon-taæne stropove. Radi osiguranja dob-rog spoja na strop, preporuËa seugradnja trake za ojaËanje (5.1).

Detalj 3.80.11 CMontaæne zidove u naËelu trebapostaviti na sirove podove. ZaspreËavanje prijenosa zvuka pritomizmeu estriha i pregradnog zidatreba postaviti rubne izolacijsketrake.

Detalj 3.80.11 DRUG kontrolna zaklopka, koja jespremna za ugradnju, u Rigips πaht-zid priËvrπÊuje se pomoÊu Rigipsbrzougradbenih vijaka TN i RUG-montaænih stezaljki. Na straænjojstrani πaht-zida treba obodno priËvr-stiti isporuËene trake od ploËa. Naprednoj strani πaht-zida okvir kon-trolne zaklopke treba obodno ispuni-ti i zagladiti ispunjivaËem spojevaVARIO.Za dalje pojedinosti vidi detalj Rigips(sustava) 5.46.05 i certifikat (AbP) P-3138/4344-MPA BS (E01).

1.1 Rigips Die Dicke 252 Rigips spojna brtva A1

(prema DIN 4102), d=12 mm3.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 063.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 065.1 Rigips trake za ojaËanje5.2 Kutna πina (po potrebi)5.3 Ridurit ispunjivaË spojeva, npr. VARIO6 plivajuÊi estrih, odnosno suhi estrih

3.80.11 DKontrolna zaklopka "Alu-SchachtwandF 90" od Riegelhof & Gärtner (RUG),spremna za ugradnju

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 197

Page 50: 3.4. MontaÊni zidovi

3.80.11

MW 198

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe prema DIN EN 520 u vezi saDIN 18180

Obrada prema DIN 18181i Rigips-ovoj uputi za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162,odnosno prema podacima

Protupoæarni πaht-zid F 90 s jednostrukommetalnom reπetkom s vertikalama

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

Upute za montiranje Spoj na pod:Vijcima M6 x 35 u ekspandirajuÊimtiplima za metal, na razmaku ≤ 1000mm na Rigips spojnu brtvu A1(prema DIN 4102), d = 12 mm.

Spoj na strop:Vijcima M6 x 35 u ekspandirajuÊimtiplima za metal, na razmaku ≤ 500mm na Rigips spojnu brtvu A1(prema DIN 4102), d = 12 mm.Spoj izmeu dviju Ridurit ploËa i stro-pa obraditi Rigips ispunjivaËem spo-jeva, npr. VARIO.

Spoj na zid:©aht-zid se smije spojiti i na montaænezidove F 90-A. Pritom preporuËujemojaki spoj direktno na Rigips zidni profilCW montaænog zida (ako na mjestuspoja nema zidnog profila Rigips CW,treba ga dodatno ugraditi).

Izvedbe kuta (2- ili 3-straniËne):Vidi Rigips konstrukciju 3.80.11 A.Pritom nije potreban spoj Ëeonogbrida.

Obloga:Oba se sloja polaæu popreËno, uzrazmak nosaËa ≤ 1000 mm. Drugisloj treba postaviti tako da su spojevizamaknuti u odnosu na prvi sloj. UnaËelu, oba sloja treba zagladiti.

PriËvrπÊenje vijcima:1. sloj brzougradbenim vijcima TN3,5 x 35 mm, na razmaku ≤ 300mm, 2. sloj TN 4,2 x 70 mm, na raz-maku ≤ 200 mm.Spojeve, ukljuËujuÊi obodne spojeve,treba ispuniti Rigips ispunjivaËemspojeva, npr. VARIO.Dalji tehniËki podaci nalaze se ucertifikatu.

Ugradbeni elementi:Za ugradnju kontrolnih zaklopki F90, vidi detalj 3.80.11 D, a za daljepodatke vidi detalj sustava 5.46.05.

Treba ugraditi elektriËne kutije.

Oblaganje keramiËkim ploËicama:KeramiËke ploËice do 8 mm smiju sejednostrano postaviti i ne utjeËu naklasu otpornosti na poæar..

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 198

Page 51: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 199

Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidovi Rigips®

Protupoæarni πaht-zid sjednostrukom metal-nom potkonstrukcijom,priËvrπÊenom zakovica-ma

Zaπtita od poæaraF 90-A Poæarno optereÊenje od straneprostorije ili od strane πahta

ZvuËna zaπtitaRw,R do 39 dB

Visina zidado 6000 mm

©irina zidadozvoljeno

Masa zidacca. 42 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

DvoslojnaoblogaRigips Die Dicke 20s mineralnom vunom

3.80.12

1 Obloga 1.1 Rigips Die Dicke 20 (odnosno Die Dicke 20 RFI)1.2 PriËvrπÊenje Rigips brzougradbeni vijci TN

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva A1, d = 12 mmKlasa graevinskog materijala A prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06kao spoj na pod i strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06

4 Izolacija dopuπtena kao toplinska / zvuËna izolacijaZaπtita od poæara mineralna vuna A1, 40 mm, 40 kg/m3

Klasa graevinskog materijala A prema DIN 4102-1

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

3.80.12

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:29 PM Page 199

Page 52: 3.4. MontaÊni zidovi

3.80.12

MW 200

Protupoæarni πaht-zid F 90 s metalnompotkonstrukcijom i mineralnom vunom

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

ZvuËna zaπtita DIN 4109

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz: certifikati

Obloga Rigips Debljina MineralnaRigips zidni profil zida vuna Rw,RDie Dicke 20 CWmm mm mm dB

2 x 20 ≥ 50-06 ≥ 90 40 39

Smanjenje iznosa zvuËne izolacije Rw,R kodugradnje kontrolne zaklopke:- cca. 1 dB za πaht-zidove bez mineralne vune- do 3 dB za πaht-zidove s mineralnom vunom(Rigips-ove iskustvene vrijednosti)

Iznosi zvuËne izolacije opisuju direktnu zvuËnuizolaciju kroz jedan πaht-zid (npr. πum instalacijaiz πahta u prostoriji). Kod prijenosa zvuka krozetaæni strop dva πaht-zida sluæe kao zaobilazniput zvuka pored stropa. U ovom se sluËajumoæe uzeti iznos zvuËne izolacije RLw,R od cca.60 dB (Rigips-ova iskustvena vrijednost).

Dopuπtenevisine zida

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao πto su,primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolskiprostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom uvisini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m..

Dokaz: certifkat

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao πto su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËkiprostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-ne zida od < 1,0 m.

Debljina Rigips Razmak PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1obloge zidni profil zidnih 1 2

CW profila dopuπtena visina dopuπtena visina mm mm mm mm mm

50-06 ≤ 625 5000 4250

2 x 20 75-06 ≤ 625 6000 4750

100-06 ≤ 625 6000 5000

Dopuπtene visinezidova kod ugradnjemodularnih okvira

Debljina Rigips Razmak PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1obloge zidni zidnih 1 2

profil profila dopuπtena visina mm dopuπtena visina mmCW

bez prekinutog 1 profil 2 profila bez prekinutog 1 profil 2 profilamm mm mm profila prekinut prekinuta profila prekinut prekinuta

50-06 ≤ 625 5000 4750 3000 4250 3000 24002 x 20 75-06 ≤ 625 6000 5000 4000 4750 4000 3000

100-06 ≤ 625 6000 5000 4500 5000 4500 4000

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 200

Page 53: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 201

3.80.12Protupoæarni πaht-zid F 90 s metalnompotkonstrukcijom i mineralnom vunom

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

3.80.12 AIzvedba kuta(za 2- ili 3-strani πaht-zid)

Detalji3.80.12 BSpoj na strop (masivni strop)

3.80.12 CSpoj na pod

Detalj 3.80.12 A:Kod kuteva zidova obloge na zidneprofile Rigips CW treba priËvrstitiRigips brzougradbenim vijcima, narazmaku od 200 mm. Takoer,nosaËi se meusobno spajaju zakovi-cama na razmaku ≤ 600 mm (vidi A).Spoj Ëeonog brida nije potreban.

Detalj 3.80.12 B:Spajanje na masivne zidove i podoveizvodi se prema detalju 3.80.12 B.Ovaj πaht-zid smije se spojiti i nadirektno priËvrπÊene i ovjeπene mon-taæne stropove. Radi osiguranja dobrog spoja nastrop, preporuËa se ugradnja trakeza ojaËanje (5.1).

Detalj 3.80.12 C:Montaæne zidove u naËelu trebapostaviti na sirove podove. ZaspreËavanje prijenosa zvuka pritomizmeu estriha i pregradnog zidatreba postaviti rubne izolacijsketrake.

Detalj 3.80.12 D:RUG kontrolna zaklopka, koja jespremna za ugradnju, u Rigips πaht-zid priËvrπÊuje se pomoÊu Rigipsbrzougradbenih vijaka TN i RUG-montaænih stezaljki. Na straænjojstrani πaht-zida treba obodno priËvr-stiti isporuËene trake od ploËa. Poredtoga, mineralnu vunu na kontrolnojzaklopci treba osigurati protiv klizan-ja, npr. pomoÊu elemenata od CWprofila. Na prednoj strani πaht-zidaokvir kontrolne zaklopke treba obod-no ispuniti i zagladiti Rigips ispunji-vaËem spojeva, npr. VARIO.Za dalje pojedinosti vidi detalj Rigips(sustava) 5.46.05 i certifikat (AbP) P-3138/4344-MPA BS (E01).

1 Rigips Die Dicke 202 Rigips spojna brtva A1

(prema DIN 4102), d=12 mm3.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 063.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 065.1 Rigips trake za ojaËanje5.2 Zaπtitni kutnici (po potrebi)5.3 Ridurit ispunjivaË spojeva, npr. VARIO6 plivajuÊi estrih, odnosno suhi estrih

3.80.12 DKontrolna zaklopka "Alu-SchachtwandF 90" od Riegelhof & Gärtner (RUG),spremna za ugradnju

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 201

Page 54: 3.4. MontaÊni zidovi

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe prema DIN EN 520 u vezi saDIN 18180

Obrada prema DIN 18181i Rigips-ovoj uputi za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162 odnosno prema podacima

3.80.12

MW 202

Protupoæarni πaht-zid F 90 s metalnompotkonstrukcijom i mineralnom vunom

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

Upute za montiranje Spoj na pod:Vijcima M6 x 65 u ekspandirajuÊimtiplima za metal, na razmaku ≤ 1000mm na Rigips spojnu brtvu A1(prema DIN 4102), d = 12 mm.

Spoj na strop:Vijcima M6 x 65 u ekspandirajuÊimtiplima za metal, na razmaku ≤ 500mm na Rigips spojnu brtvu A1(prema DIN 4102), d = 12 mm.Spoj izmeu dviju Ridurit ploËa i stro-pa obraditi Rigips ispunjivaËem spo-jeva, npr. VARIO.

Spoj na zid:©aht-zid se smije spojiti i na montaænezidove F 90-A. Pritom preporuËujemojaki spoj direktno na Rigips zidni profilCW montaænog zida (ako na mjestuspoja nema zidnog profila Rigips CW,treba ga dodatno ugraditi).

Izvedbe kuta (2- ili 3-straniËne):Vidi Rigips konstrukciju 3.80.12 A.Pritom se izvodi priËvrπÊenje vijcima utri Rigips zidna profila CW.

Obloga:Oba se sloja polaæu popreËno, uzrazmak nosaËa ( 625 mm. Drugi slojtreba postaviti tako da su spojevizamaknuti u odnosu na prvi sloj. UnaËelu, oba sloja treba zagladiti.

PriËvrπÊenje vijcima:1. sloj brzougradbenim vijcima TN3,5 x 35 mm, na razmaku ≤ 600mm, 2. sloj TN 3,5 x 55 mm, na raz-maku ( 200 mm.

Spojeve, ukljuËujuÊi obodne spojeve,treba ispuniti Rigips ispunjivaËemspojeva, npr. VARIO.

Dalji tehniËki podaci nalaze se u cer-tifikatu.

Ugradbeni elementi:Za ugradnju kontrolnih zaklopki F90, vidi detalj 3.80.12 D, a za daljepodatke vidi detalj sustava 5.46.05.

Treba ugraditi elektriËne kutije.

Oblaganje keramiËkim ploËicama:KeramiËke ploËice do 8 mm smiju sejednostrano postaviti i ne utjeËu naklasu otpornosti na poæar.

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 202

Page 55: 3.4. MontaÊni zidovi

Dvoslojna obloga vatrozaπtitnimploËama Rigips RF

ZvuËna zaπtitaRw,R do 37 dB

MW 203

3.80.13Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidovi Rigips®

Protupoæarni πaht-zids metalnom potkonstrukcijom

Zaπtita od poæaraF 30-A Poæarno optereÊenje od straneprostorije ili od strane πahta

Visina zidado 4250 mm

©irina zida dozvoljeno

Masa zidacca. 24 kg/m2

(bez izolacije)

1 Obloga 1.1 1. sloj: vatrozaπtitna ploËa Rigips RF (odnosno12,5 mm, odnosno 20 mm

2. sloj: vatrozaπtitna ploËa Rigips RF (odnosno RFI), 12,5 mm

1.2 PriËvrπÊenje Rigips brzougradbeni vijci TN

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva A1, d = 12 mmKlasa graevinskog materijala A prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06kao spoj na pod i strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06

Izolacija dopuπtena kao toplinska / zvuËna izolacija,zaπtita od poæara: nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Vodoravni presjek

3.80.13

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 203

Page 56: 3.4. MontaÊni zidovi

3.80.13

MW 204

Protupoæarni πaht-zid F 90 s metalnompotkonstrukcijom i mineralnom vunom

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Debljina Rigips Razmak Debljina Mineralnaobloge zidni profila zida vuna Rw,R

profilmm CW mm mm mm dB

2 x 12,5 ≥ 50-06 625 ≥ 75 - 30

2 x 12,5 ≥ 50-06 625 ≥ 75 40 35

2 x 12,5 ≥ 100-06 625 ≥ 125 80 37

20 + 12,5 ≥ 50-06 1000 ≥ 82,5 - 33

20 + 12,5 ≥ 50-06 1000 ≥ 82,5 40 37

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz: certifikati

Smanjenje iznosa zvuËne izolacije Rw,R kodugradnje kontrolne zaklopke:- cca. 1 dB za πaht-zidove bez mineralne vune- do 3 dB za πaht-zidove s mineralnom vunom(Rigips-ove iskustvene vrijednosti)

Iznosi zvuËne izolacije opisuju direktnu zvuËnuizolaciju kroz jedan πaht-zid (npr. πum instala-cija iz πahta u prostoriji). Kod prijenosa zvukakroz etaæni strop dva πaht-zida sluæe kao zao-bilazni put zvuka pored stropa. U ovom sesluËaju moæe uzeti iznos zvuËne izolacije RLw,Rod cca. 60 dB (Rigips-ova iskustvena vrijed-nost).

Dopuπtenevisine zida

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao πto su,primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolskiprostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom uvisini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

Dokaz: certifkati.

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao πto su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËkiprostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-ne zida od < 1,0 m.

Debljina Rigips Razmak PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1obloge zidni profil zidnih 1 2

CW profila dopuπtena visina dopuπtena visinamm mm mm mm mm

50-06 ≤ 625 3000 -

2 x 12,5 75-06 ≤ 625 3500 3000

100-06 ≤ 625 4250 3250

50-06 ≤ 1000 - -

2 x 12,5 75-06 ≤ 1000 3000 -

100-06 ≤ 1000 3500 3000

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 204

Page 57: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 205

SamostojeÊi

Jednoslojno do troslojno oploËenje

3.80.13APlaniranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidovi Rigips®

Protupoæarni πaht sjednostrukom metalnom potkonstrukcijom

Zaπtita od poæaraF 30 do F90 Poæarno optereÊenje od straneprostorije ili od strane πahta

Visina zidaMax. 5000 mmZa podruËje ugradnje 1

©irina zida dozvoljeno

Masa zidacca. 16-42 kg/m2

1 Obloga Rigips vatrootporna ploËa RF 15 mmPriËvrπÊenje Rigips brzougradbeni vijci

2 Spojna brtva pjenasta ili filcana

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50 x 06kao spoj na pod i strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 2 x 50 x 06priËvrπÊeni lea na lea

4 Izolacija izolacijska ploËa od kamene vune DP 5/50,cca. 45 kg/m3

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba prema uputama naznaËenim na Rigips masamaza zaglaivanje (vidi upute za montaæu)

3.80.13A

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 205

Page 58: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 206

3.80.13A Protupoæarni πahtsamostojeÊi

Montaæni zidovi Rigips, protupoæarni πaht

Zidni profil PodruËje ugradnje 1 PodruËje ugradnje 2

CW 2 x 50 x 06 5000* 5000*

Rigips Mineralna vunavatrootporna ploËa debljina gustoÊa Rw,Rmm mm kg/m3 dB

1 x 15 50 ≥ 45 37*

2 x 15 50 ≥ 45 39*

3 x 15 50 ≥ 48 41

Dopuπtene visinezida

Upute zamontiranje

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Izvedba DIN 18183

Rigips ploËe DIN EN 520 u vezi sa DIN 12

Obrada Prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi

Profili i vijci DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao πto su,primjerice, veÊi prostori za okupljanje, πkolskiprostori, sale prodavaonica. Izloæbeni iprodajni prostori i prostori sliËne namjenekao i zidovi izmeu prostorija i/ili predvorja srazlikom u visini poda s dvoje strane zida od≥ 1,0 m.

Dokaz: certifikati

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao πto su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËkiprostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvijestrane zida < 1,0 m.

VeÊe visine zida na upit.

Obloga:1. sloj: priËvrstili brzougradbenimvijcima 3,5x25 mm na razmaku 250mm.2. i 3. sloj: priËvrstiti brzougradbe-nim vijcima 3,5x45 odnosno 3,5x55mm, na razmak 250 mm. Spojeve,ukljuËujuÊi o obodne spojeve ispuni-ti Rigips ispunjivaËem spojeva npr.Vario.Dalji tehniËki podaci nalaze se u cer-tifikatu.

Upute za montiranje:Spoj na pod:Vijcima M6x25 u ekspandirajuÊimtiplima za metal M6x35, na razmak≤ 1000 mm na Rigips spojnu brtvu.

Spoj na strop:Vijcima M6x25 u ekspandirajuÊimtiplima za metal M6x35, na razmak≤ 1000 mm na spojnu brtvu. Spoj izmeu Rigips ploËa i stropaobradili Rigips ispunjivaËem spojeva.

Spoj na zid:©aht zid se smije spojiti i na montaæ-ne zidove sa minimalno istom kla-som vatrootpornosti.

Vatrootpornost DIN 4102

Dokaz: certifikat *procjenjen

Rigips Mineralna vuna Klasa vatrootporna ploËa debljina gustoÊa vatrootpornosti prema

mm mm DIN 4102

1 x 15 50 ≥ 45 F 30

2 x 15 50 ≥ 45 F 60

3 x 15 50 ≥ 45 F 90

Dokaz: certifikat

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 206

Page 59: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 207

3.80.13Protupoæarni πaht-zid F 30 s jednostrukommetalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

3.80.13 AIzvedba kuta(za 2- ili 3-strani πaht-zid)

Detalji3.80.13 BSpoj na strop (masivni strop)

3.80.13 CSpoj na pod

3.80.13 DKontrolna zaklopka "Alu-SchachtwandF 30" od Riegelhof & Gärtner (RUG),spremna za ugradnju

Detalj 3.80.13 A:Kod kuteva zidova obloge na zidneprofile Rigips CW treba priËvrstitiRigips brzougradbenim vijcima, narazmaku od 250 mm. Spoj Ëeonogbrida nije potreban.

Detalj 3.80.13 B:Spajanje na masivne zidove i podoveizvodi se prema detalju 3.80.13 B.Ovaj πaht-zid smije se spojiti i nadirektno priËvrπÊene i ovjeπene mon-taæne stropove. Radi osiguranja dobrog spoja nastrop, preporuËa se ugradnja trakeza ojaËanje (5.1).

Detalj 3.80.13 C:Montaæne zidove u naËelu trebapostaviti na sirove podove. ZaspreËavanje prijenosa zvuka pritomizmeu estriha i pregradnog zidatreba postaviti rubne izolacijsketrake.

Detalj 3.80.13 D odnosno 3.80.13 E:Za "Alu-Schachtwand F 30":Kontrolna zaklopka RUG, koja jespremna za ugradnju, priËvrπÊuje seu Rigips πaht-zid pomoÊu Rigipsbrzougradbenih vijaka TN i RUG-montaænih stezaljki. Na straænjojstrani πaht-zida treba obodno priËvr-stiti isporuËene trake od ploËa. Naprednjoj strani πaht-zida okvire kon-trolnih zaklopki treba obodno zagla-diti VARIO ispunjivaËem spojeva.

Za "AluProtect F 30":Na prednjoj strani πaht-zida okvirekontrolnih zaklopki treba obodnopriËvrstiti Rigips brzougradbenim vij-cima i zagladiti VARIO ispunjivaËemspojeva.Za dalje pojedinosti vidi detalj Rigips(sustava) 5.46.01, odnosno 5.46.02 icertifikat (AbP) P-3547/8624-MPABS (E01).

1.1 Vatrozaπtitna ploËa RF (odnosno RFI) 2 Rigips spojna brtva A1

(prema DIN 4102), d = 12 mm3.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 063.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 065.1 Rigips trake za ojaËanje5.2 Zaπtitni kutnici (po potrebi)5.3 Ridurit ispunjivaË spojeva, npr. VARIO 6 plivajuÊi estrih, odnosno suhi estrih

3.80.13 EKontrolna zaklopka "AluProtect F30" od Riegelhof & Gärtner (RUG),spremna za ugradnju

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 207

Page 60: 3.4. MontaÊni zidovi

3.80.13

MW 208

Protupoæarni πaht-zid F 30 s jednostrukommetalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

Upute za montiranje Spoj na pod:Vijcima M6 x 25 u ekspandirajuÊimtiplima za metal M6 x 35, na razma-ku ≤ 1000 mm na Rigips spojnubrtvu A1 (prema DIN 4102), d = 12mm.

Spoj na strop:Vijcima M6 x 25 u ekspandirajuÊimtiplima za metal M6 x 35, na razma-ku ≤ 500 mm na Rigips spojnu brtvuA1 (prema DIN 4102), d = 12 mm.Spoj izmeu dviju Ridurit ploËa i stro-pa obraditi Rigips ispunjivaËem spo-jeva, npr. VARIO.

Spoj na zid:©aht-zid se smije spojiti i na montaænezidove F 30-A. Pritom preporuËujemojaki spoj direktno na Rigips zidni profilCW montaænog zida (ako na mjestuspoja nema zidnog profila Rigips CW,treba ga dodatno ugraditi).

Izvedbe kuta (2- ili 3-straniËne):Vidi Rigips konstrukciju 3.80.10 A.Spoj Ëeonog brida nije potreban.

Obloga:Oba se sloja polaæu ili popreËno, uzrazmak nosaËa od 1000 mm iliprema gore uz razmak nosaËa od625 mm. Drugi sloj treba postavititako da su spojevi zamaknuti uodnosu na prvi sloj. U naËelu, obasloja treba zagladiti.

PriËvrπÊenje vijcima:1. sloj brzougradbenim vijcima TN3,5 x 25 mm, na razmaku od 750mm, 2. sloj TN 3,5 x 35 mm, na raz-maku od 250 mm.

Spojeve, ukljuËujuÊi obodne spojeve,treba ispuniti Rigips ispunjivaËemspojeva, npr. VARIO.

Dalji tehniËki podaci nalaze se u cer-tifikatu..

Ugradbeni elementi:Za ugradnju kontrolnih zaklopki F30, vidi detalj 3.80.13 D, odnosno3.80.13 E, a za dalje podatke vididetalj Rigips sustava 5.46.01,odnosno 5.46.02.

Treba ugraditi elektriËne kutije.

Oblaganje keramiËkim ploËicama:KeramiËke ploËice do 8 mm smiju sejednostrano postaviti i ne utjeËu naklasu otpornosti na poæar..

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe prema DIN EN 520 u vezi saDIN 18180

Obrada prema DIN 18181i Rigips-ovoj uputi za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162,odnosno prema podacima

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 208

Page 61: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 209

3.80.15Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidovi Rigips®

Protupoæarni πaht-zidbez reπetke svertikalama

Zaπtita od poæaraF 90-A Poæarno optereÊenje od straneprostorije ili od strane πahta

Visina zidaneograniËena(sa spojem na masivni zid, bezizvedbe kuta)

5000 mm(spoj na montaæne zidove, moguÊe su kutne izvedbe)

©irina zidado 2000 mm

Masa zidacca. 37 kg/m2

(bez izolacije)

1 Obloga 2 x Ridurit 20 PriËvrπÊenje Rigips brzougradbeni vijci TB

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva, obodno min. klasa graevinskogmaterijala B2 prema DIN 4102-1, , ako ( 5 mm i ako sezaglaivanjem ili Ridurit ploËama pokriva Ëitava debljinaobloge

3 Spojni profill Rigips kutni profil 50 / 30 - 07, obodno

Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Vodoravni presjek

Obodno priËvrπÊeniokvirDvoslojna oblogaRidurit

3.80.15 ZvuËna zaπtitaRw,R do 38 dB

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 209

Page 62: 3.4. MontaÊni zidovi

3.80.15

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz: certifikati

Smanjenje iznosa zvuËne izolacije Rw,R kodugradnje kontrolne zaklopke:- cca. 1 dB za πaht-zidove bez mineralne vune- do 3 dB za πaht-zidove s mineralnom vunom(Rigips-ove iskustvene vrijednosti)

Iznosi zvuËne izolacije opisuju direktnu zvuËnuizolaciju kroz jedan πaht-zid (npr. πum instala-cija iz πahta u prostoriji). Kod prijenosa zvukakroz etaæni strop dva πaht-zida sluæe kao zao-bilazni put zvuka pored stropa. U ovom sesluËaju moæe uzeti iznos zvuËne izolacije RLw,Rod cca. 60 dB (Rigips-ova iskustvena vrijed-nost).

MW 210

Protupoæarni πaht-zid F 90 bez potkonstrukcijoe

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

Dopuπtenevisine zida

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao πto su,primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolskiprostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom uvisini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

Dokaz: certifkati

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao πto su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËkiprostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-ne zida od < 1,0 m.

Upute za montiranje:

Rubni spoj:Kutne profile 50/30-07 s ekspandi-rajuÊim tiplima za metal i vijcima M6 x 25 ili udarnim tiplima (metal),obodno montirati na Rigips spojnubrtvu, na razmaku ≤ 500 mm.

Spoj na zid:Kod spoja na Rigips montaæni zid F90, montiranje treba obaviti odgova-rajuÊim jakim brzougradbenim vijci-ma TB. Pritom treba paziti na to, dase kutni profil πaht-zida vijcimapriËvrsti s Rigips zidnim profilom CWmontaænog zida. Ako na mjestuspoja nije predvien profil za mon-taæni zid, tamo se mora ugraditidodatni Rigips zidni profil CW.

Dvostrano, odnosno trostrano:Za detaljna rjeπenja vidi detalj3.80.15 A..

Obloga:Ridurit se polaæe popreËno.

1. sloj: priËvrπÊenje u kutne profilepomoÊu Rigips brzougradbenih vija-ka TB 3,5 x 35 mm, razmak vijaka600 mm.2. sloj: priËvrπÊenje u spojne profile sRidurit brzougradbenim vijcima TB3,8 x 55 mm.Okomiti su spojevi moguÊi do visinezida od 5,00 mm.Stoga ploËe treba polagati samoËitave.

Ugradbeni elementi:Elemente koji vire treba uokviriti tra-kama od Ridurit ploËa, b = 100, d =20 mm.

Za ugradnju kontrolnih zaklopkividi detalj 3.80.15 F, kao i detaljRigips sustava 5.46.05.

Ugraditi elektriËne kutije.

Oblaganje keramiËkim ploËicama:KeramiËke ploËice do 8 mm smiju sejednostrano ugraditi.

Upute za montiranje

PodruËje ugradnje 1 PodruËje ugradnje 2

neograniËeno neograniËeno

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Debljina Debljina Mineralnaobloge zida vuna Rw,R

mm mm mm dB

2 x 20 40 - 32

2 x 20 40 40 38

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 210

Page 63: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 211

3.80.15Protupoæarni πaht-zid F 90 bez potkonstrukcije

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

3.80.15 AIzvedba kuta(za 2- ili 3-strani πaht-zid)

Detalji

3.80.15 BSpoj na strop (masivni strop)Spoj na zid (masivni zid)

3.80.15 ESpoj na pod

3.80.15 FKontrolna zaklopka, spremna zaugradnju, "Alu-Schachtwand F 90"od Riegelhof & Gärtner (RUG)

Detalj 3.80.15 AKod izvedbe trostranih πaht-zidovavisine veÊe od 3 metra do max. 5metara izmeu slojeva ploËa trebaugraditi dodatni kutni profil (3).Ukupna razvijena duljina smije izno-siti do 2 metra (vidi skice, lijevo).Dvostrani πaht-zid dopuπten je dovisine zida od 5 metara. Kod duljinestranice veÊe od 1 metra do max. 2metra izmeu slojeva obloge trebaugraditi dodatni ËeliËni kutnik (3),vidi detalje.

Detalj 3.80.15 BKutne profile (3) obodno montiratina Rigips spojnu brtvu (ËetverostranopriËvrstiti). Spojeve obodno obraditiRidurit ispunjivaËem spojeva. Radiosiguranja dobrog spoja na strop,preporuËa se ugradnja trake zaojaËanje od staklenih vlakana (5.1).

Detalj 3.80.15 EMontaæne zidove u naËelu trebapostaviti na sirove podove. ZaspreËavanje prijenosa zvuka pritomizmeu estriha i pregradnog zidatreba postaviti rubne izolacijsketrake.

Detalj 3.80.15 FKontrolna zaklopka RUG, koja jespremna za ugradnju, priËvrπÊuje seu Rigips πaht-zid pomoÊu Rigipsbrzougradbenih vijaka TN i RUG-montaænih stezaljki. Na straænjojstrani πaht-zida treba obodno priËvr-stiti isporuËene trake od ploËa. Naprednjoj strani πaht-zida okvire kon-trolnih zaklopki treba obodno zagla-diti VARIO ispunjivaËem spojeva. Za dalje pojedinosti vidi detalj Rigips(sustava) 5.46.05 i certifikat (AbP) P-3138/4344-MPA BS (E01).

1 Vatrozaπtitna ploËa Ridurit 20 2 Rigips spojna brtva 3 Kutni profil 50/30-07 5.1 Rigips trake za ojaËanje od

staklenih vlakana5.2 Zaπtitni kutnici (po potrebi)6 plivajuÊi estrih, odnosno suhi estrih

Alternativa s 2 Ridurit trake.

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 211

Page 64: 3.4. MontaÊni zidovi

3.80.15

MW 212

Vatrozaπtitna ploËa Ridurit Specijalna vatrozaπtitna ploËa odgipsa s celulozom i dodatnimojaËanjem od staklenog voala;Klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 prema odobrenju(AbZ).

Izvedba prema DIN 18183

Obrada prema DIN 18181 iRigips-ovoj uputi za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci Ridurit brzougradbeni vijci

Protupoæarni πaht-zid F 90 bez potkonstrukcije

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 212

Page 65: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 213

3.80.16Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidovi Rigips®

Protupoæarni πaht-zidbez potkonstrukcije

Zaπtita od poæaraF 90-A Poæarno optereÊenje od straneprostorije ili od strane πahta

Visina zidaneograniËena

(sa spojem na masivni zid)

©irina zidado 2000 mm

Masa zidacca. 46 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

©aht-zid bez kutne izvedbe

Obodno priËvrπÊeniokvir, dvoslojna oblogaRigips Die Dicke 25

3.80.16 ZvuËna zaπtitaRw,R do 40 dB

1 Obloga Rigips Die Dicke 25 (odnosno Die Dicke 25 RFI)PriËvrπÊenje Rigips brzougradbeni vijci TN

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva A1, d = 12 mm, obodnaKlasa graevinskog materijala A prema DIN 4102-1

3 Spojni profil Rigips kutni profil 50 / 30 - 07, obodno

Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 213

Page 66: 3.4. MontaÊni zidovi

3.80.16

MW 214

Protupoæarni πaht-zid F 90 bez potkonstrukcije

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

PodruËje ugradnje 1 PodruËje ugradnje 2

neograniËeno neograniËenoDopuπtenevisine zida

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao πto su,primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolskiprostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom uvisini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

Dokaz: certifka

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao πto su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËkiprostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-ne zida od < 1,0 m.

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednostiukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija pregrad-nog zida bez uzduænog voenja preko boËnihelemenata.

RaËunska vrijednost za postupakprocjenjivanja.

Dokaz: certifikati, analogno sustavu πaht-zidova 3.80.11

Smanjenje iznosa zvuËne izolacije Rw,R kodugradnje kontrolne zaklopke:- cca. 1 dB za πaht-zidove bez mineralne vune- do 3 dB za πaht-zidove s mineralnom vunom(Rigips-ove iskustvene vrijednosti)

Iznosi zvuËne izolacije opisuju direktnu zvuËnuizolaciju kroz jedan πaht-zid (npr. πum instala-cija iz πahta u prostoriji). Kod prijenosa zvukakroz etaæni strop dva πaht-zida sluæe kao zao-bilazni put zvuka pored stropa. U ovom sesluËaju moæe uzeti iznos zvuËne izolacije RL,w,Rod cca. 60 dB (Rigips-ova iskustvena vrijed-nost).

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Obloga Debljina MineralnaRigips zida vuna Rw,RDie Dicke 25 mm mm mm dB

2 x 25 50 - 33

2 x 25 50 60 40

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 214

Page 67: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 215

Protupoæarni πaht-zid F 90 bez potkonstrukcije

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga

Detalji3.80.16 BSpoj na strop (masivni strop)Spoj na zid (masivni zid)

3.80.16 CSpoj na pod

3.80.16 DKontrolna zaklopka, spremna zaugradnju, "Alu-Schachtwand F 90"od Riegelhof & Gärtner (RUG)

Detalj 3.80.16 B:Kutne profile (3) obodno montiratina Rigips spojnu brtvu A1 (priËvrstitiËetverostrano). Spojeve obraditiobodno s, npr. Rigips ispunjivaËemspojeva VARIO, prema Rigips-ovojuputi za obradu. Za dobru izvedbuspoja treba ugraditi Rigips traku zaojaËanje od staklenih vlakana (5.1).

Detalj 3.80.16 C:Montaæne zidove u naËelu trebapostaviti na sirove podove. ZaspreËavanje prijenosa zvuka pritomizmeu estriha i pregradnog zidatreba postaviti rubne izolacijsketrake.

Detalj 3.80.16 D:Kontrolna zaklopka RUG, koja jespremna za ugradnju, priËvrπÊuje seu Rigips πaht-zid pomoÊu Rigipsbrzougradbenih vijaka TN i RUG-montaænih stezaljki. Na straænjojstrani πaht-zida treba obodno priËvr-stiti isporuËene trake od ploËa. Naprednjoj strani πaht-zida okvire kon-trolnih zaklopki treba obodno zagla-diti VARIO ispunjivaËem spojeva.

Za dalje pojedinosti vidi detalj Rigips(sustava) 5.46.05 i certifikat (AbP) P-3914/1672-MPA BS (E03).

1 Rigips Die Dicke 25 (odnosno RFI) 2 Rigips spojna brtva A1

(prema DIN 4102), d = 12 mm3 Rigips kutni profil 50 / 30 - 07 5.1 Rigips trake za ojaËanje6 plivajuÊi estrih, odnosno suhi estrih

3.80.16

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 215

Page 68: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 216

Protupoæarni πaht-zid F 90 bez potkonstrukcije

Montaæni zidovi Rigips Jednostrana dvoslojna obloga3.80.16

Kod ovoga πaht-zida nisu moguÊekutne izvedbe!Ako su kutne izvedbe potrebne,treba odabrati πaht-zidove premaRigips-sustavu 3.80.11 "sa" reπet-kom s vertikalama.

Rubni spoj:Kutni profili 50 x 30 x 0,7 s ekspan-dirajuÊim tiplima za metal i vijcima M6 x 35 ili udarnim tiplima (metal), narazmaku ≤ 500 mm obodno monti-rati na Rigips spojnu brtvu A1 (premaDIN 4102).Spoj obodno obraditi, npr. ispunji-vaËem spojeva Rigips VARIO premaRigips-ovoj uputi za obradu.

Spoj na zid:Kod spoja na Rigips montaæni zid F90 montiranje treba obaviti odgova-rajuÊim jakim brzougradbenim vijci-ma TB. Pritom treba paziti, da sekutni profil πaht-zida vijcima priËvrstina Rigips zidni profil CW montaænogzida. Ako na mjestu spoja nije pred-vieni profil za montaæni zid, tada setamo mora ugraditi dodatni Rigipszidni profil CW.

Obloga:1. sloj: priËvrπÊenje na kutne profileRigips brzougradbenim vijcima TN3,5 x 35 mm, razmak vijaka ≤ 300mm.PloËe treba polagati Ëitave i u naËeluih treba zagladiti.2. sloj: priËvrπÊenje na spojne profilepomoÊu Rigips brzougradbenih vija-ka TN 4,2 x 70 mm, razmak vijaka (200 mm.I 2. sloj treba izvesti samo s èitavimploèama, koje su za 1/2 πirine ploËezamaknute u odnosu na 1. sloj.

Ugradbeni elementi:Za ugradnju kontrolnih zaklopki,vidi detalj 3.80.16 D kao i detaljRigips sustava 5.46.05

Treba ugraditi elektriËne kutije..

Oblaganje keramiËkim ploËicama:KeramiËke ploËice do 8 mm smiju sejednostrano postaviti i ne utjeËu naklasu otpornosti na poæar.

Upute za montiranje

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe prema DIN EN 520 u vezi saDIN 18180

Obrada prema DIN 18181i Rigips-ovoj uputi za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi saDIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162,odnosno prema podacima

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 216

Page 69: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 217

3.80.20Planiranje i gradnjasustavima Rigips.

Montaæni zidovi Rigips®

Obloæni zid,samostojeÊi;jednostruka metalnapotkonstrukcija pluskutni profil

Jedno- do dvoslojnaobloga Rigips Die Dicke 20

Zaπtita od poæaraF 30-A/F 90-A Poæarno optereÊenje od straneprostorije ili od strane πahta

Visina zidado 3750 mm

Masa zidacca. 61 kg/m2

(bez izolacije)

1 Obloga Rigips Die Dicke 20 (odnosno Die Dicke 20 RFI)PriËvrπÊenje Rigips brzougradbeni vijci TN

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva A1 od mineralne vune,Klasa graevinskog materijala A prema DIN4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips kutni profil 40 / 40 - 07 pocinËani3.2 Spoj Rigips kutni profil UW 50 - 06

kao spoj na pod i na strop3.3 NosaË Rigips zidni profil CW 50 - 06

4 Izolacija Mineralna vuna klase graevinskogmaterijala A s taliπtem ≥ 1000 °Cprema DIN 4102-4

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti izagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

3.80.20

Vodoravni presjek

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 217

Page 70: 3.4. MontaÊni zidovi

MW 218

3.80.20

Rigips zidni profil Debljina zida PodruËje ugradnje 1 PodruËje ugradnje 2

CW 50 - 06 90 mm 3500 mm* 3250 mm*

CW 50 - 06 110 mm 3750 mm* 3500 mm*

Protupoæarni obloæni zid, samostojeÊi

Montaæni zidovi Rigips Jedno-do dvoslojna obloga

Dopuπtenevisine zida

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja manje ljudi kao πto su,primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËkiprostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊipredvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ilipredvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-ne zida od < 1,0 m.

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima ukojima se okuplja puno ljudi kao πto su,primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolskiprostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom uvisini poda s dvije strane zida od ≥1,0 m.

Dokaz: certifkat

*Kod visina zidova veÊih od 2600 mm popreË-ne spojeve treba podloæiti s po dva, 600 mmduga Rigips zidna profila, po πirini ploËe, vidicertifikat.

Obloga Mineralna vuna Klasa otpornostiRigips Die Dicke 20 na poæar prema

Debljina Sirova gustoÊa DIN 4102mm mm kg/m3

20 + 20 40 40 F 30-A

20 + 2 x 20 40 40 F 90-A

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dokaz: certifikati, analogno sustavuπaht-zidova 3.80.11

Obloæni se zid smije spajati i na montaænezidove iste klasifikacije!

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 218

Page 71: 3.4. MontaÊni zidovi

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 219

Page 72: 3.4. MontaÊni zidovi

Saint-Gobain Rigips Austrija GmbHPredstavniπtvo u HRHR-10000 Zagreb, Hondlova 2tel. 01 2335 570, fax 01 2444 290e-mail: [email protected]

3_4_Montazni_zidovi_3.qxd:3_4 2/23/10 3:30 PM Page 220


Recommended