Home >Documents >ؤ°أ‡ؤ°NDEKؤ°LER - Lider ... 11. SINIF COثœRAFYA TEST NO: 1. Canlؤ± ve cansؤ±z...

ؤ°أ‡ؤ°NDEKؤ°LER - Lider ... 11. SINIF COثœRAFYA TEST NO: 1. Canlؤ± ve cansؤ±z...

Date post:21-Feb-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • COĞRAFYA11.SINI F

  İÇİNDEKİLER

  Test No Konu Adı

  21 Sanayileşme Süreci

  22 Farklı Ülkelerde Tarım Ekonomi İlişkisi

  23 Uluslararası Örgütler

  24 Küresel Çevre Sorunları

  25 Madenler ve Enerji Kaynaklarının Çevre Üzerindeki Etkileri

  26 Yenilenemeyen ve Yenilenebilir Enerji Kay- nakları

  27 Doğal Kaynak Kullanımı

  28 Etkili Arazi Kullanımı

  29 Atıklar

  30 Teknolojik Gelişmeler ve Çevresel Etkileri

  31 Geri Dönüşüm

  32 Ünite Tekrar Testi - 2

  Test No Konu Adı

  1 Biyoçeşitlilik

  2 Ekosistemlerin İşleyişi

  3 Enerji Akışı ve Madde Döngüleri

  4 Su Ekosistemleri

  5 Nüfus Politikaları

  6 Tarihsel Süreçte Şehirler

  7 Şehirler ve Etki Alanları

  8 Türkiye’de Kır Yerleşmeleri

  9 Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi

  10 Ekonomiye Yön Veren Güç: Doğal Kaynaklar

  11 Türkiye’nin Ekonomi Politikaları

  12 Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı

  13 Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık

  14 Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları

  15 Türkiye’de Sanayi

  16 Ünite Tekrar Testi-1

  17 Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü

  18 Medeniyetlerin Merkezi Türkiye

  19 Küresel Ticaret

  20 Turizm

  11 Coğrafya 32.indd 65 13.09.2019 20:06

 • 11.SINIF 01TEST NO:

  1. Canlılar, atmosfer, litosfer ve hidrosferden oluşan ya- şam alanında yani biyosferde yaşar. Biyoçeşitlilik bu üç ortamdaki özelliklere bağlı olarak şekillenir.

  Aşağıdaki etkenlerden hangisinin biyoçeşitlilik üzerinde etkili olduğu söylenemez?

  A) Jeolojik yapı B) İklim şartları

  C) Toprak özellikleri D) Yer şekilleri

  E) Hidrografik yapı

  2. Yeryüzünde Ekvatoral bölgeden sonra en fazla bitki çeşitliliği görülen alanlardan biri Anadolu Yarımadası üzerinde bulunmaktadır.

  Anadolu’nun biyoçeşitlilik açısından zengin ol- ması aşağıda verilen özelliklerden hangisi ile açıklanır?

  A) Enlem

  B) Orta Kuşak’ta bulunması

  C) Kuzey Yarım Küre’de yer alması

  D) Matematik konum özellikleri

  E) Özel konum şartları

  3. Canlı türleri kendilerine uygun coğrafi şartları taşıyan alanlarda yayılış gösterir. Bu şartlarda gerçekleşe- cek bir değişim sonucunda bir takım yeni durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin bir bölgedeki iklim yapısının değişmesi böyle bir duruma yol açar.

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen değişimle birlikte gerçekleşmesi beklenecek du- rumlar arasında yer almaz?

  A) Canlılar yeni duruma adapte olur ve yaşamaya devam eder.

  B) Bölgedeki tür sayısı artar ve canlı hayatı daha da zenginleşir.

  C) Canlılar daha uygun şartların görüldüğü alanlara göç eder.

  D) Uyum sağlayamayan canlıların ilk etapta sayısı azalır.

  E) Yeni şartlara direnemeyen türlerin bir süre sonra nesli tükenir.

  4. Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran ya- şam ortamlarına biyom denir. Biyomlar genellikle egemen bitki örtüsünün adını alır; Çöl, tundra, or- man, step biyomu gibi.

  Ekvator 0°

  III

  IV

  III

  V

  Yukarıdaki haritada verilen alanlardan hangisi,

  diğerlerine göre farklı bir biyomu temsil eder?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  5. Bazı türler dünya üzerinde oldukça yaygın bir yaşam alanına sahiptir. Örneğin tilki dünyanın hemen her yerinde bulunmaktadır. Fakat tilkinin görünümü her yerde aynı olmamaktadır. Örneğin çöl tilkisinin kulak- ları çok büyük olmakta, kutup tilkisinin ise bembeyaz tüyleri bulunmaktadır.

  Parçada verilen bilgiye göre, dünyanın farklı yer- lerinde aynı türün dış görünümünde meydana gelen değişim temelde hangi faktöre dayalı ola- rak gerçekleşir?

  A) Toprak yapısı B) Bitki örtüsü

  C) Yer şekilleri D) İklim şartları

  E) Levha özellikleri

  6. Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörlere bağlı olarak, farklı bitki ve hayvan topluluklarını ba- rındıran bölgeler ve bu bölgelerde çeşitli özelliklere sahip pek çok ekosistem vardır.

  Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgeler aşağıda verilenlerden hangisiyle adlan- dırılmaktadırlar? A) Biyom B) Habitat C) Ekosistem

  D) Yaşam alanı E) Biyosfer

  COĞRAFYA Biyoçeşitlilik

  11 Coğrafya16.indd 1 13.09.2019 20:05

 • COĞRAFYA11.SINI F

  TEST NO:

  1. Canlı ve cansız öğelerin etkileşim içinde oluşturduğu ekosistemler mikrodan makroya çok farklı boyutlarda olabilir. Ölü bir ağaç gövdesi, bir dağ, bir göl, bir ba- taklık, bir nehir, bir okyanus ve hatta bütün yeryüzü tek bir ekosistem (ekosfer) olarak ele alınabilir. Eko- sistemler içinde farklı öğeler bulunur.

  Aşağıda verilen ekosistemi oluşturan öğeler için- de hangisi, diğerlerinin tamamından etkilenmek- tedir?

  A) Işık B) Sıcaklık C) Mikroorganizmalar

  D) Oksijen E) Protein

  2.

  II•

  I•

  V

  III

  IV

  Deniz

  Kara

  Akarsu•

  Yukarıda verilen harita kesitindeki hangi alanda

  sulardaki canlı zenginliği diğerlerinden daha faz- ladır? A) I B) II C) III D) IV E) V

  3. Yeryüzündeki döngüler, yaşamsal faaliyetler açısın- dan belirleyici ve hayati role sahiptir.

  Okyanus, göller ve nehirlerDip akışlı su

  Yoğunlaşma

  Buharlaşma

  Terleme

  Bitkiler

  Erime

  Sızma Yüzeysel akış

  Göl

  Orman

  Yukarıdaki şekilde resmedilerek verilen döngü

  aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbon döngüsü B) Su döngüsü C) Fosfor döngüsü D) Azot döngüsü E) Oksijen döngüsü

  4. Ekosistemlerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan su, yeryüzünde sürekli bir döngü halindedir. Suların akışkan olduğu ortamlar (akarsular gibi) ile durağan olduğu ortamlar (göl, deniz gibi) birer ekosisteme ev sahipliği yapar. Bunun yanı sıra karasal ekosistemler için su, hayati bir kaynaktır.

  Yaşamsal bir kaynak olan suyun, yeryüzündeki dolaşımı yani su döngüsü temelde aşağıdakiler- den hangisi olmasaydı gerçekleşmezdi?

  A) Denizler B) Okyanuslar C) Buzullar

  D) Atmosfer E) Eksen eğikliği

  5. Aşağıdaki haritada üç ana akarsu ile bunlara karışan iki kol akarsu verilmiştir.

  VIVI

  III II

  Topoğrafik özellikleri dikkate alındığında, akar-

  sulardan hangisinde biyolojik üretim ve çeşitlilik diğerlerinden daha az olur? A) I B) II C) III D) IV E) V

  02Ekosistemlerin İşleyişi

  11 Coğrafya16.indd 3 13.09.2019 20:05

 • COĞRAFYA11.SINI F

  6. Atmosferdeki su buharı ışık yardımıyla ayrışarak ok- sijen üretilir. Bu olaya fotoliz denir.

  Ekvator 0°

  III

  IV I

  II

  V

  Yukarıdaki haritada verilen noktalar içinde hangi-

  si, fotoliz yoluyla oksijenin en az üretildiği yerdir? A) I B) II C) III D) IV E) V

  7. Besin zincirinde enerjinin bir gruptan diğerine aktarıl- dığı her halka bir beslenme seviyesini oluşturur. Be- sin zinciri boyunca aktarılan enerjinin büyük bir kısmı o canlının yaşam gereksinimleri için kullanılırken, geriye kalan zincirin bir sonraki halkasına aktarılır. Üreticiler bu zincirdeki birinci halkayı oluşturur.

  Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi, birinci halkadaki üretici grubuna dâhildir?

  A) Ağaç B) İnek C) Yılan

  D) Kartal E) Bakteriler

  8. Besin zincirinin ilk halkasını oluşturan yeşil bitkiler- dir. Güneş enerjisini kullanarak besin üretirler. Diğer bütün canlılar için gerekli olan enerjiyi üretirler. Yeşil bitkiler Güneş enerjisi ile havadan aldıkları karbondi- oksiti, topraktan aldıkları su ve madensel maddelerle birleştirerek besin üretirler. Besinleri depo ederek, hayvanlar için de besin temin etmiş olurlar. Fotosen- tez olayında en büyük rolü bitkilerin yapraklarındaki klorofil maddesi alır.

  Aşağıda verilenlerden hangisi, besin zincirini oluşturan öğelerden biri değildir?

  A) Üreticiler B) Üçüncül Tüketiciler

  C) Aktif Volkanlar D) Ayrıştırıcılar

  E) Birincil Tüketiciler

  9.

  Artıklarla beslenen tüketiciler (Ayrıştırıcılar)

  3. beslenme seviyesi İkincil Tüketiciler

  (Etçiller)

  Isı

  2. beslenme seviyesi Birincil Tüketiciler

  (Otçullar)

  1. beslenme seviyesi Üreticiler Tüketiciler

  (Bitkiler)

  1

  2

  3 4

  5

  Yukarıdaki enerji akış şemasına bakarak aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz? A) Güneş ekosistemlerin tek enerji kaynağıdır. B) Ekosistemlerin çoğunda enerjinin önemli bir kıs-

  mı ayrıştırıcılar tarafından kullanılmaktadır. C) Etçiller, otçulların bünyelerinde depo ettikleri

  enerjiyi onları avlayar

Embed Size (px)
Recommended