Home >Real Estate >Goldmark city

Goldmark city

Date post:14-Apr-2017
Category:
View:148 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Slide 1

GII THIU D NGOLDMARK CITY

Phn IV tr d n Phn II,IIIThng tin d n, Quy m d nPhn IV tng pht trinPhn VThng tin quy hochPhn VITin ch / S mt bngPhn X,XINhng ct mc d n / Thng hiuPhn VIIIChnh sch bn hng/Cam kt tin

NI DUNG

Phn IV TR D N

/c: s 136 H Tng Mu, Cu Din, Bc T Lim, H Ni Cch im u ng Vnh ai 3 (ng trn cao 500m) Nm gia 02 tuyn giao thng quan trng (Hong Quc Vit ko di v ng 32 im u tuyn Metro Nhn Ga HN Kt ni ng b vi khu th M nh, Cu Giy

4

Phn IITHNG TIN D N

Tn d n: D an Khu nha vn phong dich vu tai s 136 H Tung Mu, phng Phu Din, qun Bc T Lim, TP Ha NiCh u t.Cng ty TNHH TM QC Xy dng a c Vit Hn. Qun l, iu hnh v Pht trin d n Cng ty CP T PT BS TNR Holdings VietNamThit k tng quy hochLine Architects & Engineers Co, LtdThit k chi titCng ty t vn thit k H xy dngn v thi cngDelta / Contecconsn v gim st.TexoTi tr vnNgn hng CP TM Maritime Bank

Phn IIIQUY M D N

Tng din tch khu t l 113.909 m2. Tng din tch xy dng 26.579 m2. Mt xy dng thp 23,3%. Tng s cn h: ~5.000 cn Quy m dn s d kin l 12.300 ngi.

Phn IV TNG THIT K

Khu th phc hp tin ngh, sinh thi, vn minh v an ton tng pht trin d n Khu th sinh thi ECO CITY. Khng gian sng trong lnh Vi y cc tin ch. Khng gian Singapore ti H Ni Khu t hp chung c ng cp

Ti Khu th sinh thi ECO CITY - Singapore

Metro l h thng giao thng chnh ti Sigapore

Phn IV TNG THIT K

Khu th phc hp tin ngh, sinh thi, vn minh v an ton Qung trng Khu th Goldmark City Tuyn giao thng Metro hin i ang xy dng chun b hon thnh 2018 Khng gian xanh trong lnh. Khu th an ninh, an ton

201202203204205THTTTMPhn VTHNG TIN QUY HOCH

RUBY 102103104 RUBY101

Biu to hn bn tri- Font sizze ging nhau9

Phn IITHNG TIN QUY HOCH

Hng mc cng trnhDin tch t (m2)T l(%)Mt xy dngt xy dng (m2)S tng caoTng sn (GFA) (m2)Nh cao tng (NO)53.793 48,1%(4 khi nh cao tng) KO1 26.486 23.25%31.33%8.29840 328.351 (5 khi nh cao tng) KO2 28.307 24.85%31.17%8.82240 343.062 Vn phng - Dch v (VP-DV). 9.302 8,17%44,68% 4.156 3-5-40 119.169 Trng hc (TH). 21.313 18,71%24,88% 5.303 4-10 24.062 t cy xanh Sn th thao (CX) 13.769 13,09%t giao thng14.732 12,93%Tng din tch113.909100%

Phn khu chc nng

Phn VTHNG TIN QUY HOCH

Khu nh Khu A (L KO1): gm 4 ta cao 40 tng, 3 nh tr KhuTa NhS cn/ tng (sn)Din tch sn (m2)Tng s cnNFA (m2)GFA (m2)ATa 10111 (39)1.39342953.89174.120ATa 102, 10317 (39) x21.458x2663x256.881x276.000x2ATa 104 16/ (36)1.86757672.836104.920ATng khu A6.1852.331240.516331.040BTa 201, 20211 x21.393 x2429x253.892x274.120x2BTa 203, 20417x21.458x2663x256.882x276.000x2BTa 205898829636.57148.970BTng Khu B66902.480221.548300.240Tng A + B4.811

Phn VTHNG TIN QUY HOCH

Gm 4 phn khu gn vi cc block A, B, C, D:

1. Block A: Gm 4 ta nh cao 40 tng.2. Block B: Gm 5 ta nh cao 40 tng.3.Block C: Ta nh VP, TTTM, Dch v cng ng.4. Block D: Khu trng hc

Phn VTHNG TIN QUY HOCH

Gm 4 phn khu gn vi cc block A, B, C, D:

Ton d n c 2 tng hm xe vi din tch ln n 174.601m2.c chia thnh 3 khu: Khu tng hm Block A. Khu tng hm Block B+D. Khu tng hm Block C.

Phn VIKIN TRC D N - HIN I

Thit k c o chnh l im nhn ca d n. Cc cn h c ti a mt thong v View bn ngoiMi ta nh l s kt hp gia cc khi vung to ln nhng tri nghim khc bit, th hn sng to cho c dn ni y.

Phn VIITIN CH D N

KHU CNG VIN CY XANHC DINTCH 13.769m2

KHU VN PHNG,THNG MI DCH V CNG CNG C DIN TCH 9.302 m2.

Phn VIITIN CH D N

Nh tr b tr ti tng 1 ta nh;Th vinPhng cTRUNG TM THNG MI, SIU THVi cc thng hiu ni ting H thng Family Mart

TRUNGTMTH THAOCHUYNNGHIPHINIB BITRONGNHVNGOITRIPhn VIITIN CH D N

SNH CN H

SNH THANG MYKHU KHM BNH

PHNGAN NINH

Phn VIITIN CH D N

KHU TRNG HC TIU CHUN QUC T

DIN TCH 21.379 m2 ; Sxd =5.303m2; Quy m khong 1500 hc sinhKHU TRNG HC TIU CHUN QUC T C DIN TCH 21.379 m2

Phn VIITIN CH D N

KHU TRNG HC TIU CHUN QUC T

T Tiu hc, THCS n PTTHKHU TRNG HC TIU CHUN QUC T C DIN TCH 21.379 m2

Phn VIITIN CH D N

Din tch giao thng ni b 14.760 m2 .

Cc tuyn ng c mt ct t 24,5m; 21,25m; 17,5m rt thun li cho giao thng

Phn VIITIN CH D N

Phn VIIIMT BNG IN HNHTA 101

Tt c cc cn h c thit k nh sng tt c cc phng ng. Tng 11 cn h/sn, din tch t 106-160m24 thang my khch v 02 thang hng phc v. Thit k ti u cc cn h.

Phn VIIIMT BNG IN HNHTA 102

Tng 17 cn h/sn. T 74-123m24 thang khch v 02 thang hng phc v.

Phn IXCN H 3 Phng ng Tim tng: 114,14 m2Thng thy: 106,1m2

Cn h mu s 01 - Ta 101Din tch106,1S phng ng03 phngPhng sinh hot + bp43,29m2Phng ng chnh22m2Phng ng 215,59m2Phng ng 311,9m2Phng tm 15,2m2Phng tm 23.96m2Logia 13,65m2Logia 22,4m2

Phn IXCN H 3 Phng ng Tim tng: 138,68 m2Thng thy: 129,62 m2

Cn h mu 02 - Ta 101: Cn s 4,5,9,10 - 129,62m2Din tch129,62 m2S phng ng03 phngPhng sinh hot + bp49.7m2Phng ng chnh27.57m2Phng ng 210.88m2Phng ng 316.6m2Phng tm 16.88m2Phng tm 24.29m2Logia 13,65m2Logia 25.3m2

Phn VICN H3 Phng ng 129,6m2

Cn h mu 02 - Ta 101: Cn s 4,5,9,10 - 129,62m2

Phn IXCN H 4 Phng ng Tim tng: 173,16 m2Thng thy: 162,45 m2

Cn h mu 03 : 162,45 m2 - Ta 101: Cn s 07Din tch162,45 m2S phng ng04 phngPhng sinh hot + bp57.9m2Phng ng chnh29,14m2Phng ng 215.8m2Phng ng 315.18m2Phng ng 415.28m2Phng tm 16.35m2Phng tm 23.67m2Phng tm 33.87m2Logia 14.3m2Logia 23.7m2

Phn IXCN H4 Phng ng 162 m2

Cn h mu 03 - Ta 101: Cn s 07: 162,45m2

Phn IXCN H 2 Phng ng Tim tng: 83,46 m2Thng thy: 78,51 m2

Cn h mu 04 - Ta 102 : cn s 4,5,8,911,12,13 Ta 102Din tch78,51 m2S phng ng02 phngPhng sinh hot + bp33.88m2Phng ng chnh11.7m2Phng ng 212.9m2Phng tm 13.4m2Phng tm 24m2Phng tm 33.87m2Logia 17.3m2

Phn IXCN H2 Phng Ng 78,5 m2

Cn h mu s4 - Ta 102 -78,51m2 ; cn s 4,5,8,9,11,12,13

Phn XNHNG CT MC D N

L cng b d n Goldmark City v k kt tha thun chin lc din ra ngy 18.12.2014 ti Ks Deawoo, H Ni vi cc i tc: Ngn hng Maritime Bank; n v nh thu Conteccons, Delta; Cc thng hiu c mt ti d n khi vn hnh khai thc

Phn XICC THNG HIU CUNG CP DCH V

Thng hiu nh hng Nht Bn

H thng siu thTrung tm gii trThng hiu kem v Caf ni ting, bnh vin trng hc s c mt ti d nBo m An ninh an ton cho c dn trong khu th - n v Bo V Nht Vit

Cc thng hiu hp tc vi ch u t khi d n hot ng

Cn h hon thin Cao cp full ni tht: Gi TB 28 tr/m2 (gi gm Vat, cha gm 2% ph bo tr) Cn h hon thin c bn:Gi TB 25 tr/m2 (gi gm Vat, cha gm 2% ph bo tr) Cn din tch 74.55 (68,31m2) tr gi 1,96 t ng;Phng thc:K hp ng chnh thc vi ch u tSn phm / chng trnhPhn XIIICHNH SCH BN HNG

Phn XIIICHNH SCH BN HNG

Tin thanh ton linh hot ap dung i vi KH t coc t ngay 25/09-31/10/2015STT t thanh ton Thi im thanh ton T l thanh ton 3Thanh ton t 3 15/12/20155%4Thanh ton t 4 15/01/20165%5Thanh ton t 515/02/20165%6Thanh toan t 6 15/03/20165%7Thanh ton t 715/04/20165%8Thanh ton t 8- Ban giao cn h 15/04/201625%9t 9- Cp s hng31/03/20175%Tng 100%

Chnh sch chit khu (ap dung cho KH t coc t ngay 25/09-31/10/2015)

Chit khu thanh ton Thanh ton 99% gia tri cn h sau chit khu TT : chit khu 4,6% gia tri cn h trc chit khu Thanh ton 90% gia tri cn h sau chit khu TT : chit khu 3,2 % gia tri cn h trc chit khu

Phn XIIICHNH SCH BN HNG

35

Cam kt ca Maritime Bank v trch nhim ca ch u t i vi khch hng theo hp ng Thi gian bn giao cn h: 31/3/2017 (Khu A), c th sm hn hoc chm hn 3 thng.

Phn XIVCAM KT BN GIAO

Phn XVCHN MUA D N GOLDMAR CITYTI SAO KHNG?

Ti sao Qu khch hng chn mua sn phm ti d nD n t hp cn h ng cp c quy m ln nht ti H Ni, giao thng thun tin.c pht trin theo nh hng khng gian sng vi y tin ch (khng gian mang phong cch Singapore)c u t ng b bao gm nhiu tin ch, khng gian sng, nh tr trng hc, siu th..Cht lng tin d n c m bo bi nh thu danh ting cng Cam kt ti tr vn t ngn hng Maritime Bank.Din tch cn h rt hp l t 68m2 n 161m2 vi gi hp l ca Cn h ng cp.Tin thanh ton lm nhiu t, u i Vay t ngn hng Maritime BankBn giao ng b vo 31/3/2017 c Ngn hng cam kt trch nhim ca Ch u t